Rikkärr

Rikkärren är en mycket artrik naturtyp med ett stort antal sällsynta arter som exempelvis orkidéer. Syftet med delprogrammet är att följa tillståndet hos ett representativt urval av länets cirka 400 rikkärr.
Foto:Benny Lönn

Undersökningar

Övervakning sker av ett antal signalarter bland kärlväxter och mossor. De arter som noteras signalerar antingen höga naturvärden, ohävd och/eller påverkan. Även ingrepp och påverkan (som till exempel diken), hävd samt träd- och buskskikt övervakas.   

Övervakningen görs i samarbete med åtgärdsprogrammet för rikkärr. Resultatet används även vid uppföljning av miljömålen Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Genom att slumpa ut nya områden varje år för övervakning har vi kunnat använda resultaten direkt i arbetet med att restaurera rikkärr. Detta till skillnad från om man övervakar samma områden varje år och sedan aktivt går in med skötselåtgärder i just dessa objekt. Då skulle den generella beskrivningen av länets rikkärr gå förlorad.  

I Västra Götalands län finns 400 kända rikkärr.

Datalagring

Rikkärr har övervakats kontinuerligt från 2010. En rapport från miljöövervakningen av rikkärr tas fram varje år. Rapporterna hittar du under Publikationer.

Data lagras i databaser på Länsstyrelsen. Artuppgifter läggs in på Artportalen. Informationen används i arbetet med restaurering och återställning av länets rikkärr.

Resultat

Under 2011-2014 har 20 rikkärr slumpats ut årligen. Dessa tre års data analyserades tillsammans i rapporten ”Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013”, rapport 2014:39. Under dessa tre år har 59 kärr besökts, varav 42 kärr bedömdes vara rikkärr. Övriga visade sig vara sumpskog, fattigare kärr eller sumpkärr. 7 av 24 rikkärr bedömdes vara extremrikkärr.

Rikkärren saknar hävd

Rikkärren i Västra Götalands län hotas av igenväxning. I mer än hälften av undersökta rikkärren är igenväxning ett problem. Drygt en tredjedel av rikkärren är negativt påverkade av bladvass eller blåtåtel. För att rikkärren ska kunna bevaras krävs röjning eller någon form av hävd. Hävdsituationen i länets rikkärr är inte bra. Endast 10 av 59 besökta kärr hävdades, genom slåtter eller genom att området blivit röjt. Många rikkärr ligger avsides och kanske omges av skog. Det är krångligt och dyrt att få till en långsiktig skötsel.

Inventerarna föreslår slåtter som lämplig skötsel 12 av de 42 besökta rikkärren. Bete föreslås i 7 andra objekt, men bete är i många fall svårt att genomföra, bland annat på grund av brist på betesdjur. Miljöersättningarna i Landsbygdsprogrammet verkar inte motivera markägare tillräckligt för att starta upp en skötsel.

Det finns ett åtgärdsprogram för rikkärr. Genom åtgärdsprogrammet har restaurering och skötsel av enstaka rikkärr kunnat komma igång, men fortfarande finns mycket kvar att göra.

Positivt är att majoriteten av de besökta 59 kärren var opåverkade, men cirka en fjärdedel var påverkade av dikning. Annan påverkan som noterats är avverkning, vägar, körskador med mera. 

Många rikkärr hotas av igenväxning när de inte längre sköts med slåtter eller bete. Foto: Benny Lönn

 

 

Kärrknipprot och axag är två ovanliga arter som finns i en del av länets rikkärr. Foto: Benny Lönn