Satellitövervakning av våtmarker

Delprogrammets syfte är att övervaka hur öppna våtmarkers tillstånd förändras. Det är främst förutsättningarna för biologisk mångfald med särskild fokus på påverkan från markanvändningen som övervakas.

Undersökningar

Delprogrammet jämför satellitbilder från två tidpunkter, vilket ger ett förändringsskikt. Analysen sker länsvis med start i norr och beräknas utföras i Västra Götalands län mellan 2014-2016. I analysen ingår samtliga öppna våtmarker från våtmarksinventeringen (VMI). I VMI ingick samtliga våtmarker i länet som var större än tio hektar samt ett antal mindre.

I Västra Götalands län finns cirka 2 700 våtmarker i VMI som inte är klassade som sumpskog och därmed är helt eller delvis öppna. Samtliga dessa kommer att analyseras. Efter tio år återkommer delprogrammet till länet och en ny förändringsanalys görs.

Delprogrammet är en del i ett nationellt övervakningsprogram och ingår i det gemensamma delprogrammet Satellitbaserad övervakning av våtmarker.

Naturvårdsverket håller i den nationella samordningen.

Rapporter

Rapporter från genomförd övervakning i andra län finns på respektive länsstyrelses webbplats. 

Resultat

Satellitövervakningen startades upp i Västra Götalands län, tillsammans med Värmlands och Örebro län under 2014. Ännu finns inga resultat.