Utvärdering av skogen i Västra Götalands län

Syftet är att sammanställa data om biologisk mångfald i skogen från många olika håll och på så sätt gen en bredare bild av hur det går för skogen.

Undersökningar

Data samlas in från Riksinventeringen av skog (RIS), Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Dessa data utvärderas tillsammans med data från övriga skogliga program som övervakar biologisk mångfald. Detta är bland annat Skogsstyrelsens övervakning, skogliga åtgärdsprogram för hotade arter och Natura 2000-uppföljningen.

Utvärderingen pågår och en rapport planeras till hösten 2014.

Högstubbe i blandskog