Skog

Huvudinriktningen inom miljöövervakningens programområde Skog är att övervaka biologisk mångfald och att följa vattenkemin i avrinnande vatten från brukad skogsmark.

Eklöv 

Västra Götalands län är ett skogsrikt län med ett mycket varierat skogslandskap. Här finns stora arealer barrskog, triviallövskog och ädellövskog. Skogsbruket är en viktig näring i länet och barrskogarna hotas framförallt av skogsbrukets effekter där strukturer och processer som är viktiga för den biologiska mångfalden försvinner. Det kan till exempel vara för lite död ved eller för ensartade bestånd.

Arbetet med att följa upp vad som händer med skogens olika ekosystem är mycket angeläget och under utveckling inom ramen för miljöövervakningen och inom Natura 2000-uppföljningen.

Nästan hälften av regionens skogsmark är allvarligt försurad, vilket ger effekter i marken, avrinnande vatten och också på flora och fauna. Luftföroreningarnas påverkan på skogsekosystemet och avrinnande vatten är särskilt tydliga i Västsverige.

Delprogram inom programområde Skog

Annan miljöövervakning inom programområdet

  • Polytax Uppföljning av hänsyn tagen vid avverkning av skog. Uppföljningen utförs av Skogsstyrelsen.
  • Vitryggig hackspett Övervakning inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.