Fåglar i skogslandskapet

Syftet med övervakningen är att följa skogens stannfåglar i större områden med känd skötsel och skogligt innehåll. På så sätt kan vi få ökad kunskap inte enbart om fåglarna utan också om hur de reagerar på olika skogsbruksåtgärder. Delprogrammet genomförs tillsammans med Skogsstyrelsen Region Väst.
Foto: Linnea Jägrud

Undersökningar

I delprogrammet noteras skogslevande stannfåglar som kan kopplas till respektive område. Övervakningen sker i totalt nio områden, där tre områden övervakas varje år. Varje område återinventeras därför vart tredje år. De övervakade områdena är större skogsområden (600-1200 ha) som har en grön skogsbruksplan och som Skogsstyrelsen ansett vara representativa för länet.

De noterade fåglarna redovisas i fyra grupper:

 

Gammelskogsfåglar
domherre
korsnäbbar
kungsfågel
nötskrika
svartmes
talltita
tjäder
tofsmes
trädkrypare 

Lövskogsfåglar
blåmes
entita
järpe
nötväcka
stjärtmes 
Hackspettar
gröngöling
mindre hackspett
spillkråka
större hackspett
tretåig hackspett
Övriga arter
gärdsmyg
orre
talgoxe

Datalagring

Data lagras på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Resultat

Samtliga områden kommer att ha inventerats tre gånger 2012. En samlad dataanlys och utvärdering av delprogrammet kommer därför att göras under hösten 2012.

Diagram stannfåglar

 

Område:
1 Sätra/Karlsborg
2 Gryten/Falköping
3 Öjared/Lerum
4 Marbäck/Ulricehamn
5 Vässenbo/Svenljunga
6 Laxarby/Bengtsfors
7 Tyggestorp/Tranemo
8 Upplo/Alingsås
9 Hensbacka/Munkedal

Det är stora variationer mellan områdena när det gäller antalet fåglar i de inventerade grupperna. Område 3 har en stor andel lövskog, vilket är positivt för många fågelarter.