Vattenkvalitet i skogsbäckar

Genom att följa avrinningen från brukad skogsmark kan vi fastställa läckaget av olika ämnen från normalt brukad skogsmark till avrinnande vatten.

Tillsammans med motsvarande nationella program och program i andra län skapas underlag för att bättre bedöma olika skogsbruksåtgärders långsiktiga och kortsiktiga inverkan på utlakning och transport av bland annat näringsämnen från skogsmark.

Undersökningar

Provtagning sker i två områden i länet två gånger i månaden. Analyser sker enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp "Ytvattenkemi i skogsbäckar".

Mätningarna påbörjades i januari 1996 i samtliga områden och beräknas fortsätta tills vidare.

Datalagring

Data lagras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och kan hämtas på deras webbplats. Data från Fallabäcken 1996-1998 lagras hos Länsstyrelsen.

 

Namn Avrinningsområde Kommun Area
Kvarnbäcken 131 Upperudsälven Dals-Ed 670 ha

Fallabäcken
Nedlagd från 2014

140 Tidan Tibro 350 ha
Sågebäcken 108 Säveån Bollebygd m.fl. 447 ha

Rapporter

2011 gjordes en utvärdering av de områden som ingår i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings läns regionala miljöövervakningsprogram - totalt 5 avrinningsområden. "Regional övervakning av avrinningen från brukad skogsmark i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län. Utvärdering av perioden 1996-2009 och förslag till framtida utformning." Rapport 2012:02.

En samlad utvärdering från 2000 redovisas i rapporten:
"Arealförluster från skogliga avrinningsområden i Västra Götaland. Rapport 2001:2". Utvärderingen omfattar förutom de tre områdena ovan även 11 andra små skogliga avrinningsområden i sydvästra Sverige.

Skosback1.jpg