Ädellövskog

Ädellövskogar utgör en av de mest artrika miljöerna i landet och en stor del av de rödlistade arterna, exempelvis insekter, mossor, lavar och svampar, är knutna till olika lövskogsmiljöer.
Ädellövskog. Foto: Camilla Finsberg

Det finns många olika typer av värdefulla ädellövskogar i Västra Götalands län.

Till ädellövträden räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och skogslönn. Ädellövskog är enligt skogsvårdslagen skogsbestånd som utgörs av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar. Till ädellövskog räknas även hagmarker som har ädellövträd till minst 70 procent och minst tio träd per hektar.

Undersökningar

I före detta Göteborgs och Bohus län finns en heltäckande inventering av samtliga ädellövskogar större än cirka ett hektar och i före detta Älvsborgs län finns en heltäckande inventering av samtliga lövskogar större än cirka två hektar. I före detta Skaraborgs län finns lövskogsinventeringar, eller håller på att tas fram i alla kommuner utom fyra. De olika inventeringarna är av olika ålder och kvalitet, men utgör ett utmärkt underlag för övervakning.

2005 gjordes en åter en inventering av ädellövskogarna för att se vilka förändringar som skett sedan första inventeringen. Av de skogar som åtminstone i någon del klassats som ekskog, bokskog eller övrig ädellövskog återinventerades 240 st.

Från och med 2009 kommer 30 ädellövskogar att övervakas per år.

Datalagring

Data lagras på Länsstyrelsen.

Lövskogsinventeringar i Västra Götaland län

 

Ale Lerum Sotenäs
Alingsås Lidköping Stenungsund
Bengtsfors Lilla Edet Strömstad
Bollebygd Lysekil Svenljunga
Borås Mariestad, del 1 Tanum
Dals-Ed Mariestad, del 2 Tibro
Essunga* Mariestad, del 3 Tidaholm
Falköping, del 1 Mariestad, del 4 Tjörn
Falköping, del 2 Mark Tranemo
Färgelanda Mellerud Trollhättan
Grästorp* Munkedal Töreboda
Gullspång* Mölndal Uddevalla
Göteborg Orust Ulricehamn
Götene Partille Vara*
Herrljunga Skara Vårgårda
Hjo Skövde, del 1a Vänersborg
Härryda Skövde, del 1b Åmål
Karlsborg Skövde, del 2a Öckerö*
Kungälv Skövde, del 2b  
*Inventering saknas
**Inventering på gång

Kartor över objekten kan hämtas från Länsstyrelsens karttjänster

Rapporter

Övervakning av ädellövskog 2010. Rapport 2011:62

Ädellövskog i Västra Götalands län 2009 - övervakning i 30 områden. Rapport 2010:18

Gaddsteklar och blomflugor i 10 skogsområden i Västra Götalands län 2008. Rapport 2010:60

Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Rapport 2007:15

 Resultat

  • De allra flesta ädellövskogarna står kvar i väsentligt samma skick efter den tjugoårsperiod som gått mellan inventeringarna, men många av dem naggas i kanten.
  • Lövskogarnas naturvärden tar lång tid att bygga upp. I ädellövskogar där inga skogsbruksåtgärder har utförts under perioden har naturvärdena ökat mindre än förväntat.
  • Det finns mycket få gamla och grova ädellövträd i de flesta ädellövskogar.
  • Mängden död ved uppvisar ingen markant förändring utan ligger kvar på ungefär samma, men mycket låga nivå.
  • Gran är vanlig i ädellövskogarna, men har inte ökat.
  • I cirka en fjärdedel av ädellövskogarna har någon del (oftast en liten del) avverkats sedan den förra inventeringen. Av avverkningarna saknade 71 procent tillstånd från Skogsstyrelsen (men de flesta hade antagligen fått tillstånd om de hade sökt).
  • 38 procent av de tätortsnära ädellövskogarna har påverkats av småexploateringar, jämfört med 10 procent av de icke tätortsnära skogarna.
  • Bete förekommer i cirka en tredjedel av ädellövskogarna.
  • En tredjedel av ädellövskogarna med högsta naturvärdeklass har efter tjugo år blivit skyddade.

 

Figuren visar att det finns gott om medelgrova ekar och även en hel del lågor (liggande döda träd) och torrakor (stående döda träd) i ädellövskogarna. Men det är mycket ont om riktigt grova träd, både levande och döda.