Vattenkvalitet i vattendrag

Genom detta delprogram följs miljötillståndet i ett antal relativt opåverkade vattendrag. Resultaten kan användas för att analysera trender och för att fastställa referensförhållandena i opåverkade vattendrag, vilka sedan andra vatten kan jämföras med. 

Programmet ingår i ett länsgemensamt delprogram, som Västra Götalands län håller i. Det gemensamma delprogrammet står för gemensamma utvärderingar och ser till att samarbete sker med det nationella programmet för trendvattendrag.

Undersökningar

I länet ingår 13 lokaler varav 1 lokal ingår i kalkeffektuppföljningen och 6 är nationella trendvattendrag. 5 av lokalerna har ingått i uppföljningen av flodpärlmusselvattendrag och för de åtgärder som genomförts i dessa, och har övervakats sedan 1998. 2013 lades ytterligare en lokal till i programmet.

De flesta av de övervakade vattendragen hyser flodpärlmussla och ett syfte är också att vattenkvaliteten utvärderas tillsammans med de statusbeskrivningar som görs för flodpärlmusslan på dessa lokaler.

Kalkeffektuppföljning

Nationell övervakning

Datalagring

Data lagras hos Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Rapporter

Johansson, A-K. och Bignert, A.  2012. Statistisk utvärdering av vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2012:31