Öring och lax i vattendrag

Syftet är att följa utvecklingen av lax- och öringbestånden i länets vattendrag.
Elfiske. Foto: Trollhättans kommun

Bestånden av lax och öring (havsöring, insjööring och strömlevande öring) är intressanta att följa eftersom de är relativt känsliga för miljöstörningar, till exempel försurning, utsläpp av föroreningar och fysiska ingrepp i vattenmiljön. Lax och öring kan därför användas som miljöindikator. Livskraftiga bestånd indikerar en god vattenmiljö.

Bestånd av lax och öring har följts i 20-30 år i länets vattendrag genom elfiske.  Resultaten är viktiga för att följa upp miljömålet Levande sjöar och vattendrag samt för att klassa vattendragens ekologiska status enligt vattendirektivet.

Provtagningsprogrammet sker i samarbete med kalkeffektuppföljning i vattendrag och med några vattenvårdsförbund.

Undersökningar

Programmet reviderades under 2010 och innehåller nu fler lokaler i fler vattendrag än tidigare.
Havsöring inventeras i 27 vattendrag (33 lokaler) och
lax inventeras i 11 vattendrag (17 lokaler) genom elfiske.  

Öringbestånd i okalkade vattendrag som inte vandrar ut till havet (insjööring och strömlevande öring) kommer att inventeras i ett antal vattendrag de kommande åren. Efter att resultatet har utvärderats ska beslut fattas om vilka av dessa vattendrag som ska ingå i det regionala miljöövervakningsprogrammet.  

Förutom dessa lokaler görs elfisken i kalkade vattendrag inom kalkeffektuppföljningen. Dessa resultat presenteras i årliga rapporter. Då ingår även lokaler som finansierats av den regionala miljöövervakningen.

Datalagring

Data lagras hos SLU (elfiskeregistret).

Resultat

Resultaten utgår från Svenskt elfiskeregisters jämförelsevärden.  

Havsöring

Mediantätheten för havsöring har i de flesta fall legat på normala värden. Resultatet från 2010 avvek dock tydligt från tidigare år. Läs mer  

Lax

I mindre vattendrag verkar laxen allt oftare förekomma i höga tätheter medan trenden är den motsatta i mellanstora vattendrag, det vill säga att låga tätheter har förekommit oftare. I stora vattendrag syns däremot ingen tydlig trend i tätheten av lax och mellan åren 1995-2005 låg tätheterna stabilt på normal nivå. Läs mer