Närsalttransporter i små vattendrag

Syftet är att följa halter och transporter av näringsämnen till havet i ett antal bohuslänska vattendrag.

Resultaten är viktiga för att följa upp miljömålet Ingen övergödning och för att klassa vattendragens ekologiska status enligt vattendirektivet. Provtagningsprogrammet sker i samarbete med kustkommunerna.

Undersökningar

Programmet mäter halter (µg/L) av totalfosfor och totalkväve på 41 lokaler i små vattendrag.

Genom att även vattenföringen mäts kan också transporten av dessa näringsämnen beräknas, dvs hur många kilo totalkväve och totalfosfor som vattendragen årligen för med sig till havet.

Datalagring

Data lagras hos Länsstyrelsen men kommer inom kort även att vara tillgängliga hos SLU, som är datavärd.

Rapporter

Från bäck till vik – en miljömålsutredning av bohusbäcksprogrammets mätningar av fosfor och kväve till havet 1988 till 2008

Många bäckar små - Små bohuslänska bäckars transport av kväve och fosfor till Skagerrak

Fosfor- och kvävefraktioner i miljöövervakningen. En studie av bohuslänska vattendrag.

Resultat

Miljömålen anger att transporterna av fosfor och kväve ska minska. För de flesta av vattendragen inom programmet ser man dock snarare en ökning av kvävehalterna medan trenderna för fosfor ser något ljusare ut.

 Miljömål