Kiselalger i vattendrag

Kiselalger är goda indikatorer på vattenkvaliteten i vattendrag och kan visa påverkan av näringsämnen och organisk förorening samt vattnets surhetsgrad (pH).

Påväxtalger är viktiga primärproducenter i vattendrag och kiselalger dominerar ofta påväxtsamhället. Baserat på olika arters känslighet kan man utifrån artsammansättningen beräkna olika index som till exempel visar på hur näringsrika eller sura vattendrag är. Tack vare att kiselalgsamhället är så artrikt, oftast kring 25-75 olika arter, får man en god upplösning i dessa index.

Resultaten utgör ett viktigt underlag i uppföljningen av miljömålen ”Ingen övergödning” och ”Bara naturlig försurning” och för statusklassningen enligt vattendirektivet.

Undersökningar

Programmet samordnas med kalkeffektuppföljningen och tillsammans provtas ungefär 50 lokaler med provtagning vartannat år. Lokalerna som undersöks tillhör tre kategorier: Referensvattendrag, kalkade vattendrag och övergödningspåverkade vattendrag.

Datalagring

Data lagras hos SLU och finns också tillgängliga i rapporterna nedan.

Rapporter

Kiselalger i Västra Götalands län 2013 En undersökning av 21 vattendragslokaler Rapport 2014:48

Kiselalger i Västra Götalands län 2012 Rapport 2013:55

Kiselalger i Västra Götalands län 2011 Rapport 2012:61

Kiselalger i Västra Götalands län 2010 Rapport 2011:57

Kiselalger i Västra Götalands län 2009 Rapport 2010:19

Kiselalgsundersökning i vattendrag, Västerhavets vattendistrikt 2008

Resultat

Med ett så kallat IPS-index går det att utifrån kiselalgernas artsammansättning visa påverkan av näringsämnen och organisk förorening. Än så länge syns inga trender men som förväntat skiljer sig de övergödningspåverkade lokalerna från referenslokalerna och de kalkade lokalerna.