Sjöar och vattendrag

Inom miljöövervakningens programområde Sjöar och vattendrag är den huvudsakliga inriktningen att följa utvecklingen inom övergödning, försurning och biologisk mångfald.
Foto: Martin Fransson

 

Delprogram inom Sjöar och vattendrag

 • Närsalttransporter i små vattendrag Följer halter och transporter av fosfor och kväve i vattendrag som mynnar i havet. 
 • Fisk i vattendrag Med hjälp av elfiske följs utvecklingen av fiskbestånden och då särskilt med fokus på lax och havsöring. 
 • Flodpärlmussla/stormusslor Följer ett antal vattendrag med musselbestånd. I programmet ingår både att inventera musslorna och musslornas värddjur i form av fisk samt att mäta vattenkemin i vattendragen.
 • Vattenkvalitet i vattendrag. Följer vattenkvaliteten i ett antal relativt opåverkade vattendrag i länet, flera av dessa med bestånd av flodpärlmussla som följs i ovanstående program.
 • Vattenkvalitet i sjöar - tidsserier Följer bland annat försurningsutvecklingen i ett antal relativt opåverkade sjöar i länet som inte heller kalkas.
 • Kiselalger i vattendrag - en indikator på utvecklingen av försurnings- och övergödningssituationen i vattendrag. Detta program är under utveckling och val av mätstationer m.m. kan förändras i framtiden.
 • Vattenväxter Ett nytt delprogram för övervakning av vattenväxter som startar 2015.
 • Insjöfåglar Följer utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär i de större insjöarna, framför allt kolonihäckande arter.

Annan miljöövervakning inom programområdet

 • Kalkeffektuppföljning För att få reda på att de kalkningsinsatser som görs i länet får avsedd effekt genomförs ett omfattande provtagningsprogram som består av både vattenkemi och biologi, främst fisk och bottenfauna.
  Kalkning
 • Nationell övervakning Med syfte att följa utvecklingen av miljötillståndet i landets sjöar och vattendrag bedrivs ett antal nationella program av Havs- och vattenmyndigheten där lokaler från Västra Götalands län ingår i urvalet. Den nationella miljöövervakningen drevs av Naturvårdsverket fram till och med den 30 juni 2011.
  Naturvårdsverket
  Havs- och vattenmyndigheten
 • Övervakning i Vänern För att följa tillståndet i länets och landets största sjö bedrivs ett omfattande övervakningsprogram.
  Vänerns vattenvårdsförbund
 • Övervakning i Vättern För att följa tillståndet i landets näst största sjö bedrivs ett omfattande övervakningsprogram. Det är Jönköpings län och Vätternvårdsförbundet som samordnar denna övervakning. Vätternvårdsförbundet
 • Samordnad recipientkontroll

Mer om sjöar och vattendrag i Västra Götalands län