Referenssjöar

Länets referenssjöar ingår i ett nationellt program med syfte att följa förändringar över tiden i sjöar som inte är direkt påverkade av utsläpp eller intensiv markanvändning. Resultaten är viktiga bland annat för att följa återhämtningen från försurningen och för att göra det möjligt att i tid upptäcka framtida miljöproblem och förändringar.

Undersökningar

I länet finns 17 referenssjöar. Undersökningarna i tre av dessa är regionalt finansierade, övriga ingår i det nationella övervakningsprogrammet.

I de nationella referenssjöarna provtas vattenkemin fyra gånger per år, växtplankton och bottenfauna en gång per år. I de regionala referenssjöarna undersöks endast vattenkemin.

I vissa sjöar, däribland Humsjön och Västra Solsjön, utförs även provfisken vart tredje år för att följa fiskbeståndet.

Datalagring

Data lagras hos Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Rapporter

Abrahamsson, I. 2005. Referenssjöar i Västra Götalands län - beskrivningar och trender. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2005:14.

Resultat

Det försurande nedfallet av främst svavel har minskat kraftigt på senare år. Att detta får positiva effekter för länets referenssjöar syns nu tydligt

Diagram referenssjöar

pH-värdena har ökat med ca 0,3 pH enheter i de två suraste av referenssjöarna. Sjöarna är trots det fortfarande så sura att de flesta fiskarter inte överlever här. Den tredje sjön, Stora Galten ligger på så kalkhaltig berggrund att den inte har varit speciellt påverkad av försurning.