Mer om sjöar och vattendrag i Västra Götalands län

Västra Götalands län är rikt på sötvatten.  Totalt finns över 4000 sjöar och drygt 12 000 km vattendrag. Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern, finns i länet. De största vattendragen i länet är Göta älv, Ätran, Upperudsälven, Lidan, Tidan och Viskan.

De naturliga förutsättningarna för vattnet inom länet är starkt varierande vilket innebär att det finns många olika typer av sjöar och vattendrag, alltifrån näringsfattiga klarvattensjöar i höglänta skogsområden till näringsrika slättsjöar i jordbruksområden. I länet finns också sällsynta sjötyper som t.ex. kalkrika näringsfattiga sjöar (s.k. kalkoligotrofa sjöar). Alla sjöar och vattendrag i länet är mer eller mindre påverkade av mänskliga aktiviteter.

På bland annat västgötaslätten och i kustområdena är övergödning det största miljöproblemet medan det i höglänt terräng är många sjöar och vattendrag som är påverkade av försurning. Dessutom är många vatten påverkade av vandringshinder och reglering vilket bland annat medför svaga fiskbestånd. Även påverkan av dikningar, kulverteringar, rätningar av vattendrag och sänkta sjöar är påtaglig i många områden och bidrar högst väsentligt till minskade naturvärden i vattnen.

Vattendirektivet

Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 det så kallade Ramdirektivet för vatten. Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att Europas invånare måste vårda sina vattenresurser bättre om inte framtida generationer ska få sänkt levnadsstandard. Målsättningen är att alla vatten i framtiden ska uppnå God ekologisk och kemisk status. För att vi skall ha möjlighet att avgöra om vi lyckas uppfylla denna målsättning och för att följa upp de åtgärder som görs krävs det att övervakningen av vatten anpassas och utvecklas. Det innebär att det kommer att ske en del förändringar i olika provtagningsprogram och nya program kommer att läggas till de närmsta åren. En ny vattendirektivsanpassad övervakning skall vara färdig till år 2012.