Fakta om öring, lax och elfiske

Öring och lax  

Havsöring och lax vandrar upp i bäckar och åar på hösten för att leka. Leken sker under perioden oktober-december. Lekplatserna utgörs av vattendragssträckor med strömmande vatten och relativt grovt grus. Den befruktade rommen ligger i gruset över vintern och kläcks på våren. Ungarna stannar vanligtvis i vattendraget 1-2 år. Därefter utvandrar de till havet som smolt. Efter 1-2 års tillväxt i havet för havsöringen och vanligtvis 2-4 år för laxen återvänder fisken till vattendraget för att leka.  

Öring förekommer i flera olika former men de är alla samma art. Havsöring tillväxer i havet och leker i sötvatten. Insjööring tillväxer i en ofta större sjö och leker i till- eller frånrinnande vattendrag. Strömstationär öring lever hela sitt liv i strömmande vattendrag.  

I länet förekommer havsöring i ca 150-200 vattendrag, många av dessa är mycket små. Särskilt värdefulla insjööringbestånd finns i ca 25 sjöar. Strömlevande öringbestånd förekommer i minst 300-400 undersökta vattendrag, men finns förmodligen i betydligt fler vattendrag. I länet förekommer lax i olika omfattning i ca 70 vattendrag.  

Elfiske  

Elfiske baseras på principen att en svag ström i vattnet lockar till sig fisk som sedan bedövas. Fisken kan då fångas och undersökas för att sedan oskadd sättas tillbaka i vattnet.

Elfiske är en förbjuden metod, men länsstyrelsen kan ge dispens för till exempel övervakning och inventeringar eller för forskningssyften. För att få dispens krävs speciell utbildning. Man måste också ha tillstånd att bedriva djurförsök.

Det mått som erhålls vid elfiskeundersökningar är täthet, det vill säga beräknat antal fiskar per 100 m2. Öring- eller laxungar som är födda under våren kallas efter sommaren ensomriga (0+) och de som är födda föregående vår eller tidigare kallas flersomriga (>0+).  

 

Foto:Trollhättans kommun 
Längdmätning av laxunge