Åtgärdsprogram för partiklar i Göteborg

Partiklar och hälsa

Höga partikelhalter i omgivningsluften har i studier visat sig ge direkta effekter i form av ökat antal akutbesök och sjukhusintagningar för luftvägssjukdom och astma, och ökad medicinering med luftrörsvidgande medel. Studier visar dessutom att partiklar påverkar sjuklighet i hjärt-och kärlsjukdomar. De partiklar vi utsätts för varierar i storlek, massa, form, kemisk sammansättning och ursprung. Hälsoeffekterna varierar beroende på vilken typ av partiklar vi utsätts för. Kunskapen kring hur de olika partiklarna påverkar processer i kroppen och vilka egenskaper som är av störst betydelse ur hälsosynpunkt är ofullständig i dagsläget.

Situationen i Göteborg

Mätningar av halter i luft av partiklar i Göteborg visar att miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10 och PM2,5) inte har överskridits sedan 2006. Lufthalterna av partiklar kan dock fortfarande bli höga i Göteborg på trafikintensiva platser, speciellt under senvintern och våren. Det är till stor del användningen av dubbdäck, tillsammans med torrt och kallt väder, som orsakar de höga halterna. Dubbarna river upp partiklar från vägbanan, vilka sedan virvlas upp av bilarna. År 2010 infördes dubbdäcksförbud på två utsatta gator i Göteborg; Friggagatan och Odinsgatan. För att förebygga uppkomsten av höga halter av partiklar arbetar Göteborgs stad dessutom med spridning av partikelbindande medel på vissa vägar under februari till april.

Åtgärdsprogram för partiklar

Regeringen gav 2005 Länsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborg. Länsstyrelsen fastställde åtgärdsprogrammet den 19 maj 2006. Programmet innehöll en mängd olika åtgärder, bland annat

  • minskad dubbdäcksanvändning
  • dammbindning och rengöring
  • minskad hastighet på utsatta gator i staden.

Flera av åtgärderna har genomförts och miljökvalitetsnormerna för partiklar inte överskridits sedan 2006. Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg, vilket har bidragit till minskad biltrafik, och därmed sjunkande utsläpp. I och med detta gör Länsstyrelsen bedömningen att miljökvalitetsnormerna kommer att klaras även framöver och den 1 januari 2013 avslutade därför Länsstyrelsen gällande åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborgs kommun.

Fastställt åtgärdsprogram 

Fastställelsebeslut 

Beslut om avslut av åtgärdsprogram