Krondroppsnätet - Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog

Syftet är att beskriva den regionala belastningen av försurande och övergödande nedfall i skog och på öppet fält, samt att följa förändringar med tiden. Miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning berörs direkt av detta delprogram.
Foto: Hillevi Upmanis

 

Delprogrammet är ett gemensamt delprogram där mätningar utförs i nästan samtliga län i Sverige på uppdrag av länsstyrelser och luftvårdsförbund.

Undersökningar

Nedfall av bland annat svavel och kväve mäts månadsvis genom uppsamling av nederbörd som krondropp i barrskog och på öppet fält. Markvattnets innehåll av ämnen relaterade till försurning och övergödning sugs upp i markvattenprovtagare en halvmeter ner i mineraljorden vid tre tillfällen per år. Lufthalter av svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak mäts som månadsmedelvärden med passiva provtagare. Förutom mätningar ingår även årliga beräkningar av halter i regional bakgrundsluft samt nedfall av svavel och kväve.

 

Stations-namn Start-år Öppet fält Kron-dropp Mark-vatten Luft-halt
Hensbacka 1989 X gran X X
Klippan2 1988   gran X  
Åboland 1996   tall X  
Björkered1 1987 X      
Humlered 1995   tall X  
Stora Ek 1995   gran X  

1) Yta som drivs och finansieras av Tranemo kommun.
2) Mätningarna i Klippan har under 2014 flyttats till Storskogen eftrsom ytan angreps av barkborrar. 

 

Övervakning, datalagring och utvärdering

Övervakningen utförs av IVL som även är datavärd för de mätresultat som erhålls inom delprogrammet. Resultaten utvärderas och rapporteras årligen till Länsstyrelsen.

Rapporter

För rapporter se IVLs webbplats för Krondroppsnätet.

Bilder på övervakningsstationer i skog.

 Miljömål