Luft

Huvudinriktningen inom programområde Luft är övervakning av luftföroreningar i bakgrundsmiljö som kan ha effekter på miljö och människors hälsa genom både mätningar och beräkningar.

Målet är bland annat att undersöka om luftkvaliteten och nedfallet av försurande och övergödande ämnen förändras, och om länet klarar miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

 

Exempel på annan miljöövervakning inom programområdet

  • Mätningar av PAH i utomhusluft – Ett projekt vars syfte varatt få ett underlag för att bedöma hur höga halterna är i förhållande till miljökvalitetsnormen för PAH i utomhusluft, samt hur halterna varierar mellan olika miljöer. Studien gjordes genom att analysera PAH utifrån PM10-prover från olika miljöer i Västra Götalands län. Länsstyrelsen samt Luft i Väst har tillsammans initierat studien. Halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i Västra Götaland. Rapport 2012:39
  • Partiklar – Ett projekt var syfte var att belysa sambandet mellan antalet partiklar och luftkvalitetsnormerna PM10 och NO2 i en miljö som påverkas av heterogena källor såsom: vedeldning, trafik, urban plym (från Göteborg) samt bakgrundluft. Länsstyrelsen samt Naturvårdverket har tillsammans initierat studien. Mätning och utvärdering av halten av ultrafina partiklar i relation till PM10 och NO2. Rapport 2009:50
  • Göteborgsregionens luftvårdsprogram – Övervakning av luftkvalitet i Göteborgsregionen. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.
  • Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för västra Sverige – Samordnad övervakning av luftkvalitet i länets alla kommuner. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.