Screening

Syftet är att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Screeningen ska ge underlag för beslut om ämnen ska provtas i löpande tidsserier eller om åtgärder behöver vidtas för att begränsa riskerna med ämnet. Den kan också leda till beslut om åtgärder för att minska eller förbjuda användningen av ett ämne.

Undersökningar

Länsstyrelsen har under flera år deltagit i Naturvårdsverkets nationella screening. Nedan redovisas verksamheten från de senaste åren.

2009 Växtskyddsmedel

Under 2009 analyserades växtskyddsmedel (glyfosat och dess nedbrytningsprodukt) i dagvatten från bostäder i tätort. Provtagningen har utförts både som stickprovtagning och som samlingsprov.

Totalt togs fem prover vid fem platser. Resultaten påvisade inga höga halter av växtskyddsmedel.

2010 Läkemedel

Miljörisker förknippade med läkemedel har uppmärksammats allt mer på senare tid. Läkemedel är framtagna för att ha en viss biologisk effekt. Samma effekter kan dock uppträda i många andra organismer som utsätts för substanserna i miljön. Det huvudsakliga utsläppet av läkemedel som används av människor sker via avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen har i samarbete med Borås och Stenungsunds kommuner undersökt förekomst av läkemedelsrester nedströms tre kommunala avloppsreningsverk. Över hundra läkemedelssubstanser undersöktes. Två av dessa (etinylöstradiol och diklofenak) är föreslagna att bli prioriterade ämnen inom en snar framtid. Resultatet av analyserna visade inte på några höga halter av läkemedelsrester jämfört med landet i övrigt.

Resultaten redovisas i rapporten Results from the Swedish National Screening Programme 2010. IVL rapport B2014

2011 Lakvatten från deponier

Under 2011 har Länsstyrelsen deltagit i det nationella programmet för karaktärisering av lakvatten från deponier.  I Västra Götaland har en omfattande karaktärisering gjorts på lakvatten från fyra deponier i länet. Resultaten förväntas bli klara under 2012.

Datalagring

Data lagras hos IVL Svenska miljöinstitutet, som är datavärd för den regionala och nationella provtagningen. Resultat och rapporter, IVL.

 Relaterat

 Miljömål