Övervakning av vattendirektivets prioriterade ämnen

Utveckling av delprogrammet pågår. Syftet är att ta fram gemensamma riktlinjer för hur övervakning av vattendirektivets prioriterade ämnen ska genomföras.

Länsstyrelsen har deltagit i en projektgrupp med syfte att ta fram en vägledning för provtagningsprogram för prioriterade ämnen.

Vägledningen tar upp praktiska frågor som rör val av parameter, (sediment, vatten, biota), provtagningslokal, provtagningsfrekvens och analysmetodik.

Operativ övervakning av miljögifter. Rapport 2012:50

Som en del i arbetet med att ta fram väledningen har vi genomfört en omfattande studie i Laxsjön i Bengtsfors kommun.

Sediment i Laxsjön - Halter av miljöfarliga ämnen. Rapport 2012:47

Provtagning av utvalda prioriterade ämnen samt eventuellt sådana som släpps ut i betydande mängd har utförts på utvalda lokaler under 2010-2011 och kommer att fortsätta under 2012. Även kompletterande metodik såsom ekotoxicitetstester och passiva provtagare utvärderas.  

Projektgrupp

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har deltagit i projektgruppen för framtagandet av vägledningsdokumentet samt utvärdering och provtagning. Projektet har letts av Länsstyrelsen i Blekinge och arbetet har skett i nära samarbete med vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket.

 Miljömål