Miljögifter i blåmusslor längs Bohuskusten

Som en del av övervakningen av miljögiftssituationen längs Bohuskusten har Länsstyrelsen analyserat innehållet av miljögifter i blåmusslor och undersökt stresspåverkan av miljögifter i blåmusslor.

Sammanfattning och bakgrund

Länsstyrelsen har under hösten 2014 undersökt innehållet av ett flertal miljögifter i vilda blåmusslor på fem stationer och i odlade musslor på tre stationer längs med Bohuskusten. Vi har även gjort en undersökning av effekter av miljögifter på de vilda musslorna. Sådana undersökningar kan ge en indikation på miljögiftssituationen i våra kustvatten.

Halterna av miljögifter är förhållandevis låga för de flesta ämnen förutom halterna av kvicksilver och flamskyddsmedel som är högre än miljögränsvärdet för fisk. Halterna av kvicksilver är inte höga i odlade musslor. Gränsvärdet för barnmat överskrids för kvicksilver och bly på några platser och vid alla stationer för vilda musslor är de stressade av miljögifter. Enligt Livsmedelsverket är det inte farligt att äta musslorna.

Fler resultat

  • Musslor vid alla stationer där vilda musslor provtogs klassades som allvarligt stressade av miljögifter, förutom vid referensstationen.  
  • Halterna av kvicksilver i odlade musslor från de tre stationer som provtogs låg liksom de vilda musslorna i Strömstad och i Fjällbacka under miljögränsvärdet för fisk och bedöms inte som höga. Däremot var halterna av kvicksilver i de vilda musslorna höga i Göteborg och i Uddevalla och miljögränsvärdet för fisk överskrids. I Stenungsund var kvicksilverhalten i de vilda musslorna mycket högre än vid övriga stationer och överstiger även gränsvärdet för vad som får finnas i barnmat.
  • Halterna av bly var genomgående höga i jämförelse med vad som är tillåtet i barnmat. Gränsvärdet för livsmedel överskreds inte i några musslor förutom för barnmat.  
  • Halterna av flamskyddsmedel (PBDE) var högre än miljögränsvärdet i fisk vid alla stationer och de högsta halterna var vid Fjällbacka.  
  • Innehållet av hexaklorbensen (HCB) var betydligt högre i Stenungsund än vid de andra lokalerna men miljögränsvärdet i fisk överskreds inte.  
  • Det var generellt låga halter i musslorna av kadmium, arsenik, krom, koppar, nickel, zink, polyaromatiska kolväten (PAH), perflourerade ämnen, dioxiner och PCB.  
  • Livsmedelsverkets har gjort en riskbedömning på grund av analysresultaten av PBDE och bedömer att det inte är någon risk att äta musslor under förutsättning att man äter en varierad kost. Konsumtion av musslor med de högsta halterna PBDE som hittats innebär en onödig extra belastning för kroppen.  
  • Undersökningar av miljögifters effekter på blåmusslor kan användas som en indikation på miljögiftssituationen i kustvatten. Musslor vid alla stationer förutom vid referensstationen klassades som allvarligt stressade av miljögifter.  

Resultaten av miljögiftsundersökningarna är i huvudsak nivå med tidigare undersökningar längs Bohuskusten förutom höga halter av PBDE vid Fjällbacka. Länsstyrelsen kommer under 2015 att provta och analysera PBDE i musslor vid Fjällbacka för att kontrollera om de höga halterna var tillfälliga. Upprepade undersökningar av miljögiftseffekter och analyser av miljögifter i blåmusslor kommer också att göras genom Länsstyrelsens miljöövervakning. Läs mer i rapporten Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla, Miljöövervakning i Västra Götalands län 2014.

 

Fakta om några miljögifter

Flamskyddsmedel Polybromerade difenyletrar (PBDE)

PBDE är ett samlingsnamn för några av de mest använda bromerade flamskyddsmedlen. De kan transporteras långa vägar i luften och blir sedan kvar i miljön under mycket lång tid och återfinns i relativt höga halter i miljön, bland annat som förorening i vatten, sediment och i vattenlevande djur. Flamskyddsmedlen är fettlösliga och långlivade (svårnedbrytbara). Det gör dem mer miljöfarliga eftersom fettlösliga kemikalier lättare lagras i levande organismer än vattenlösliga. Människor får framförallt i sig PBDE via mat och hushållsdamm. I Sverige förekommer yrkesexponering hos personer som arbetar med demontering av datorer samt övrig elektronik. De fåtal djurstudier som gjorts av flamskyddsmedel har visat på ökad fosterdödlighet, minskad födelsevikt samt försenad benbildning under fosterutveckling. Flera typer av flamskyddsmedel är förbjudna i Sverige och inom EU.  

Kvicksilver

Kvicksilver och de flesta kvicksilverföreningar är giftiga för djur och miljö. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna för människa. Det ger skador på hjärnan och det centrala nervsystemet. Kvicksilver kan spridas över mycket långa avstånd i atmosfären. Utsläppen har minskat kraftigt i Sverige, men halterna av kvicksilver är fortsatt höga exempelvis i insjöfisk. Kvicksilver kan inte brytas ned utan lagras i mark, vatten och i levande organismer.

Bly

Bly är giftigt och kan redan vid mycket låga doser skada nervsystemet hos både djur och människor, foster och små barn är särskilt känsliga. Användningen av bly har dock minskat kraftigt på senare tid, t.ex. genom förbudet mot bly i bensin. Förekomsten av bly i miljön är betydligt lägre nu än för tjugo år sedan. Livsmedelsverket har information om risker med miljögifter i livsmedel.

 

Blåmusslor. Foto: Jonatan Hammar