Miljögiftssamordning

Inom miljöövervakningens programområde Miljögiftssamordning är inriktningen idag i huvudsak att delta i den nationella screeningen av miljögifter och att delta i utformningen av ett provtagningsprogram för prioriterade ämnen enligt vattendirektivet.

Utöver screening av miljögifter har Länsstyrelsen bl.a. utfört utökade provtagningar av miljögifter i musslor, fisk och sediment längs Bohuskusten. Vi har även genomfört provtagningar av tributyltenn i dagvatten från båtuppställningsplatser. Fler program för undersökningar av miljögifter håller på att utvecklas.

Delprogram inom Miljögiftssamordning

Annan miljöövervakning inom programområdet

Programområdet omfattar också den provtagning av miljögifter som utförs av länets vattenvårdsförbund inom samordnad recipientkontroll, SRK, som omfattar provtagning i vatten, sediment och biota (levande organismer).