Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

Kvävedioxid och hälsa

Studier visar att kvävedioxid ökar luftrörens känslighet och försämrar lungornas funktion. Friska personer reagerar först när halterna blir mycket höga. Särskilt känsliga personer, till exempel de med astma eller hjärt- och kärlsjukdomar, kan reagera vid lägre halter. Studier pekar också på att barn som utsätts för höga halter av kvävedioxid och andra trafikrelaterade luftföroreningar kan utveckla luftvägsbesvär och försämrad lungfunktion. Kvävedioxid är dessutom en viktig markör för andra luftföroreningar som orsakas av förbränning. 

Utsläpp av kväveoxider i Göteborg och Mölndal

De största källorna till utsläpp av kväveoxider är sjöfart, vägtrafik, energiförsörjning och arbetsmaskiner.
 

Källa till NOX Göteborg Mölndal
2014 (ton/år) (%) (ton/år) (%)
Nationell och internationell sjöfart på svenskt vatten2 82446< 10
Vägtrafik1 3952346268
Energiförsörjning1 3122112719
Arbetsmaskiner54697511
Övriga transporter, jordbruk, internationell luftfart, produktanvändning, avfall och avlopp881101
Totalt 6 164 100 674 100

 

Av dessa är utsläppen från vägtrafiken den främsta orsaken till hälsoproblem, eftersom de sker i gatunivå där människor vistas. Lufthalterna är högst längs de stora trafiklederna i Göteborgsregionen. Men halterna kan även vara höga längs gator med mycket trafik och tät bebyggelse. På sådana gator är luftcirkulationen är dålig och föroreningarna från trafiken ventileras inte bort. Utsläppen från varje enskilt fordon har minskat betydligt sedan 1980-talet till följd av skärpta avgaskrav på motorfordon. Men eftersom trafikmängderna fortsätter att öka har den samlade utsläppsminskningen varit avsevärt mindre. I många svenska tätorter är halterna fortfarande högre än miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i närheten av trafikerade vägar. 

Situationen i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen är en trafikintensiv region med många stora trafikleder. Den speciella topografin med stora höjdskillnader och långa dalgångar längs Göta Älv och andra vattendrag gör Göteborgsområdet känsligt för så kallad inversion. Det innebär att varmare luft lägger sig som ett lock över staden och hindrar luftens rörelser i höjdled. Detta medför att trafikavgaser och andra emissioner stängs in vilket kan ge särskilt höga halter av föroreningar. I många fall sammanfaller dalgångarna med de stora trafiklederna. Hur förorenad luften är beror också på plats i staden, årstid eller tid på dygnet. 

Åtgärdsprogram för kvävedioxid

Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid överskrids på vissa platser i Göteborgsregionen. Därför utarbetade Länsstyrelsen år 2003, på uppdrag av regeringen och i samarbete med andra myndigheter och kommuner, ett förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen senast år 2006. Detta förslag fastställdes delvis av regeringen i december 2004. I samband med detta fick Länsstyrelsen också i uppdrag att ta fram ett kompletterande åtgärdsprogram. Detta fastställdes av Länsstyrelsen i maj 2006. 

Trots att många av åtgärderna i programmet har genomförts har inte utsläppen av kväveoxider minskat tillräckligt för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Åtgärdsprogram måste omprövas vid behov eller minst vart sjätte år. Under 2015–2017 har ett förslag på reviderat åtgärdsprogram för Göteborgsregionen tagits fram av Länsstyrelsen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket och Göteborgsregionens luftvårdsprogram.

Just nu pågår samråd för reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Reviderat program – remissversion 2017-05-19 

Så här gör du om du vill lämna synpunkter på åtgärdsprogrammet

Läs mer om åtgärdsprogrammet

Kompletterande åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen maj 2006.

Fastställt åtgärdsprogram 

Fastställelsebeslut 

Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram juni 2003