Marknära ozon i södra Sverige

Delprogrammet ska ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsluft i hela södra Sverige.
Foto: Hillevi Upmanis

Delprogrammet ska på ett kostnadseffektivt sätt ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i regional bakgrundsluft i hela södra Sverige. Det kommer att ge en mer detaljerad bild av ozonsituationen, vilket enstaka stationer i länen inte kan ge. Målet är att få en bild styrd av typmiljöer oberoende av länsgränser. Det är ett gemensamt delprogram för Västra Götalands, Hallands, Kalmar, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Gotlands, Jönköpings, Västmanlands och Östergötlands län.

Undersökningar

Övervakningen baseras på en metodik att uppskatta viktiga ozonindex från enkla ozonmätningar med diffusionsprovtagare och på temperaturmätningar. Tillsammans med information från ozonmätningar med instrument på timbasis, kan överskridanden av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft utvärderas. Inriktningen ligger i första hand på det ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40).

Datalagring och utvärdering

IVL är nationell datavärd och resultaten utvärderas och rapporteras årligen till länsstyrelserna av IVL och Göteborgs universitet.

Resultat

Ozonmätnätet för södra Sverige har en en egen webbsida som IVL administrerar.

Ozonmätnätet

 

Foto: Per-Erik

Bilden ovan visar en mobil mätstation som användes vid utvecklingen av metodiken. Här är den placerad vid Nidingen 2007.

Dessa studier visar bland annat att ozonhalterna påverkas starkt av avstånd till havet och den relativa höjdskillnaden jämfört med det omgivande landskapet. För närvarande pågår ett projekt för att närmare studera inverkan av större sjöar och höjdplatåer.

Karta ozon

 Miljömål