Marknära ozon - mätningar vid Östad säteri

Halterna av marknära ozon mäts kontinuerligt vid Östad säteri, för att få en indikation på hur ozonsituationen ser ut en bit från kusten på en plats som ligger lågt placerad relativt sin omgivning.

Sedan 2004 är mätningarna samfinansierade av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Bild ozonbildning 

Ozon bildas genom olika kemiska reaktioner under påverkan av solljus. Det gör att halterna är högst under soliga sommardagar.

 

Undersökningar

Mätningar av ozonhalter och meteorologiska parametrar, som temperatur, luftfuktighet och vind, utförs på ett öppet fält vid Östads Säteri i Alingsås kommun. Mätningarna sker på flera nivåer över marken under sommarhalvåret.

Resultaten används framförallt vid utvärdering av miljökvalitetsnormerna för ozon i utomhusluft och miljömålen för Frisk luft. Dessutom jämförs halterna vid Östad med de halter som uppmäts vid Råö, som ligger på Onsalahalvön strax söder om Göteborg. Även de långsiktiga förändringarna studeras vid båda platserna.

Datalagring och utvärdering

Data lagras hos IVL som är nationell datavärd. Resultaten utvärderas och rapporteras årligen till Länsstyrelsen.

Rapporter

Marknära ozon och meteorologi vid Östads Säteri 2008, rapport 2009:59.

Marknära ozon och meteorologi vid Östads Säteri 2007, rapport 2008:61. 

Marknära ozon och meteorologi vid Östads Säteri 2006 (finns snart i Länsstyrelsens rapportdatabas), IVL rapport U 1990).

Marknära ozon och meteorologi vid Östads Säteri 2005, rapport 2006:27. 

Marknära ozon, SO2 och NO2 vid Östads Säteri 2004 (har skickat iväg den för publicering i rapportdatabasen, IVL rapport U 1084)

Marknära ozon, SO2, NO2 och sot vid Östads Säteri 1987-2003 (finns snart i Länsstyrelsens rapportdatabas), IVL rapport B 1556)

Resultat

Diagram marknära ozon 

Diagrammet visar resultat från mätningar av marknära ozon uttryckta som AOT40 april-september (ackumulerad halt över 80 µg/m³) för Råö, Prestebacke i Norge och Östad.

Halterna vid Östad (Alingsås) är generellt lägre än vid Råö (nära kusten i Kungsbacka). Skillnaden beror i första hand på att halterna nära kusten inte sjunker nattetid i samma utsträckning som i låglänt terräng i inlandet.

 

 Miljömål