Krondroppsnätet - Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog

Syftet är att beskriva den regionala belastningen av försurande och övergödande nedfall i skog och på öppet fält, samt att följa förändringar med tiden. Miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning berörs direkt av detta delprogram.
Foto: Hillevi Upmanis

Delprogrammet är ett gemensamt delprogram där mätningar utförs i nästan samtliga län i Sverige på uppdrag av länsstyrelser och luftvårdsförbund.

Undersökningar

Nedfall av bland annat svavel och kväve mäts månadsvis genom uppsamling av nederbörd som krondropp i barrskog och på öppet fält. Markvattnets innehåll av ämnen relaterade till försurning och övergödning sugs upp i markvattenprovtagare en halvmeter ner i mineraljorden vid tre tillfällen per år. Lufthalter av svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak mäts som månadsmedelvärden med passiva provtagare. Förutom mätningar ingår även årliga beräkningar av halter i regional bakgrundsluft samt nedfall av svavel och kväve.

Mätplats Startår Träd-slag Öppet fält Sträng-prov-
tagare​
Kron-dropp ​Mark-vatten Luft-halter
Storskogen1) ​2014 ​Gran ​X ​X ​X
Hensbacka ​1989 ​Gran ​X X​ ​X ​X ​X
​Humlered ​1995 ​Tall ​X ​X
​Stora Ek ​1995 ​Gran ​X X​

1) Storskogen ersatte Klippan som drabbades av angrepp av barkborrar. Vid Storskogen bedrivs även mätningar av grund- och bäckvatten.

Övervakning, datalagring och utvärdering

Övervakningen utförs av IVL som även är datavärd för de mätresultat som erhålls inom delprogrammet. Resultaten utvärderas och rapporteras årligen till Länsstyrelsen.

Rapporter

För rapporter se IVLs webbplats för Krondroppsnätet.

Bilder på övervakningsstationer i skog.