Luft

Luftföroreningar är skadliga för människors hälsa och för miljön. Halter i luft av olika föroreningar mäts både i tätorterna och på landsbygden. Försurningssituationen i länet har förbättrats, men det är fortsatt viktigt att följa utvecklingen och mäta nedfall av försurande och övergödande ämnen.
  
  
Description
  
  
  
  
Åtgärdsprogram för renare luftRenare luft i Göteborgsområdet
Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen.
Renare luft i GöteborgsområdetIn page navigation

Miljöövervakning

Huvudinriktningen inom programområde Luft är övervakning av luftföroreningar i bakgrundsmiljö som kan ha effekter på miljö och människors hälsa genom både mätningar och beräkningar.

Målet är bland annat att undersöka om luftkvaliteten och nedfallet av försurande och övergödande ämnen förändras, och om länet klarar miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

  • Nedfall av luftföroreningar Krondroppsnätet  - Resultaten från undersökningarna används för att beskriva den regionala belastningen av försurande nedfall i skog och öppen mark, samt att följa förändringar över tiden.

Exempel på annan miljöövervakning inom programområdet

  • Göteborgsregionens luftvårdsprogram – Övervakning av luftkvalitet i Göteborgsregionen. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.
  • Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för västra Sverige – Samordnad övervakning av luftkvalitet i länets alla kommuner. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.