Luft

Luftföroreningar är skadliga för människors hälsa och för miljön. Halter i luft av olika föroreningar mäts både i tätorterna och på landsbygden. Försurningssituationen i länet har förbättrats, men det är fortsatt viktigt att följa utvecklingen och mäta nedfall av försurande och övergödande ämnen.

Välkomna att tycka till om Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kväveoxider.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Göteborgs stad, Mölndals stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket och Göteborgsregionens luftvårdsprogram.

Härmed inbjuds berörda att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram för kvävedioxid. Era synpunkter är viktiga och därför hoppas vi att ni tycker till om åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet och mer information finns under länkarna nedan. Vi behöver era synpunkter senast den 31 oktober 2017.

Förslag på reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 2017

Så här gör du om du vill lämna synpunkter på åtgärdsprogrammet

FAQ - Frågor och svar om åtgärdsprogrammet

Presentationsmaterial

Miljöövervakning

Huvudinriktningen inom programområde Luft är övervakning av luftföroreningar i bakgrundsmiljö som kan ha effekter på miljö och människors hälsa genom både mätningar och beräkningar.

Målet är bland annat att undersöka om luftkvaliteten och nedfallet av försurande och övergödande ämnen förändras, och om länet klarar miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

  • Nedfall av luftföroreningar Krondroppsnätet  - Resultaten från undersökningarna används för att beskriva den regionala belastningen av försurande nedfall i skog och öppen mark, samt att följa förändringar över tiden.

Exempel på annan miljöövervakning inom programområdet

  • Göteborgsregionens luftvårdsprogram – Övervakning av luftkvalitet i Göteborgsregionen. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.
  • Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för västra Sverige – Samordnad övervakning av luftkvalitet i länets alla kommuner. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.