Halt i luft av partiklar i regional bakgrundsmiljö

Partiklar bedöms vara den luftförorening som orsakar störst skador på människors hälsa i Sverige. Partiklarna har olika storlek samt olika kemiska och fysikaliska egenskaper och kan därför ge olika hälsoeffekter. Att andas in partiklar från t.ex. trafiken kan öka risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad lungutveckling hos barn. Det kan även leda till ökade besvär för astmatiker.

Det finns många olika källor till partiklar. I Västra Götaland är de största källorna till stora partiklar (PM10) enskild uppvärmning hos privatpersoner, energiproduktion vid el- och värmeverk samt slitage från trafikens vägbanor, däck och bromsar. Källorna till små partiklar (PM2,5) är samma som för de större, men här är dessutom avgasutsläpp från sjöfart och lastbilar stora källor. Partiklar, speciellt PM2,5, kan transporteras långa sträckor och Sverige importerar därför även partiklar från andra länder. 

Halt i luft av partiklar (PM10 och PM2,5) mäts i Sveriges tätorter företrädesvis vid trafikerade gator. I Västra Götaland mäts PM10 kontinuerligt i Göteborg (Gårda, Haga och Femmans tak) och Borås. I Göteborg mäts även PM2,5 kontinuerligt i Haga och på Femmans tak. Tätorter som t.ex. Uddevalla, Mariestad, Lidköping, Kungälv och Alingsås gör mätningar av PM10 under enskilda år. 

På landsbygden finns dock endast ett fåtal mätningar av partiklar i länet. Mätningar på landsbygden kan komplettera mätningar i tätorternas mer föroreningsbelastade miljöer för att få en bild av den generella bakgrundsbelastningen i länet. 

På Råö i Hallands län (3 mil söder om Göteborg) mäts bl.a. PM2,5 och PM10 med dygnsupplösning. Råö är beläget nära kusten och uppmätta halter är relativt höga, vilket kan bero av påverkan från havssalt. Sannolikt är resultaten representativa även för en del av kuststräckan i södra Västra Götalands län. Sedan 2009 har Luft i Väst en fast mätstation för PM2,5 och PM10 i regional bakgrund utanför Mariestad i nordöstra Västra Götaland. Mätningarna där sker intermittent (10 min/timme) och genererar månads- och årsmedelvärden. Även mätningarna i Mariestad visar på höga bakgrundshalter av partiklar och det har diskuterats om platsen påverkas av partiklar från jordbruk i området.

De mätningar som planeras inom den regionala miljöövervakningen för perioden 2015–2020 kommer att utföras i Östad, beläget utanför Alingsås cirka 4 mil från kusten. Platsen är inte påverkad av jordbruksbygd i samma utsträckning som omgivningarna runt Mariestad. Mätningarna förväntas därför också kunna användas för att se i vilken utsträckning uppmätta halter i Mariestad och på Råö är påverkade av jordbruksbygd respektive närheten till havet. De första mätningarna pågick under 2016 och nya mätningar planeras 2020.