Svensk Fågeltaxering

Delprogrammet syftar till att stötta Svensk Fågeltaxering så att övervakningen blir så heltäckande som möjligt.

Övervakningen utförs främst av frivilliga personer. Svensk Fågeltaxering sköts av Ekologiska Institutionen på Lunds Universitet och är en del av den nationella miljöövervakningen. Läs mer.

Undersökningar

I Västra Götalands län finns 40 rutter som inventeras inom Svensk Fågeltaxering. Inventeringen görs enligt en fast standardrutt, vilket innebär att inventeraren går i en kvadrat på 2X2 kilometer en gång per år. När inventeraren går längs med linjen noterar hon/han samtliga fåglar, men stannar även fem minuter på åtta fasta punkter och noterar samtliga fåglar där. Svensk Fågeltaxering övervakar fåglar i hela Sverige och det finns 716 standard rutter i hela landet.

Datalagring

Data lagras på Universitetet i Lund samt på Länsstyrelsen.

Rapporter

Årsrapport för Svensk Fågeltaxering i hela landet 2013

Miljömålsindikator

Resultaten används som indikatorer inom miljömålsuppföljningen

Häckande fåglar i odlingslandskapet

Resultat till och med 2008

Diagram sånglärka
Sånglärkan är en av odlingslandskapets typiska fåglar som har minskat i hela landet.

Diagram spillkråka 

Spillkråkan är en nyckelart i skogen genom att den kan göra hål i levande träd som många andra djur är beroende av. Många skogslevande fåglar har minskat på senare tid.

Diagram fisktärna

Många kustfåglar har klarat sig relativt bra jämfört med fåglarna i skogen eller odlingslandskapet.