Landskap

Inom miljöövervakningens programområde Landskap är inriktningen att följa den biologiska mångfalden på en mer landskapsövergripande nivå, till exempel artgrupper som fåglar och fjärilar, men även främmande arter.
Fjäril Amiral

Delprogram inom programområde Landskap

  • Svensk Fågeltaxering Stöttar den nationella fågelövervakningen i länet.
  • Skyddsvärda träd Stöttar inventeringen av skyddsvärda träd och undersöker dödligheten hos de skyddsvärda träden.
  • Fladdermöss Ger en grundläggande bild av olika fladdermusarters utbredning för framtida uppföljning.
  • Floraväkteri Frivilliga som övervakar hotade kärlväxter. 
  • Dagfjärilar Vi stöttar Svensk Dagfjärilsövervakning genom att informera om verksamheten.

Annan miljöövervakning inom programområdet

  • Rovdjur Övervakning av varg och lodjur  sker inom Länsstyrelsens arbete med rovdjur. 
  • Bohusskärgårdens fåglar Övervakning av kustfågel längs bohuskusten. Övervakningen bedrivs av Länsstyrelsen inom vård och skötsel av skyddade områden. Kontakt: Vxl 010-22 44 000 

Biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv