Flora- och faunaväkteri

Floraövervakning bedrivs ideellt av botaniska föreningar i en stor del av landet. I Västra Götaland är det föreningarna i Västergötland, Dalsland och Bohuslän som årligen rapporterar tillståndet för cirka 200 kärlväxtarter till ArtDatabanken i Uppsala. Faunaväkteri bedrivs ideellt av Västsvenska entomologklubben.

Undersökningar

Arter som övervakas är exempelvis vityxne, fjädergräs, stor ögontröst, flockarun, doftyxne, drakblomma, uddbräken, lundlåsbräken, tistelsnyltrot och ängslosta. Vissa arter varierar i mängd, från år till år på grund av årsmån. Exempel på en sådan art är fjädergräs. Arten stor ögontröst är exempel på en art som ökat på vissa lokaler tack vare årlig slåtter.

Datalagring

Data lagras på Artportalen.