Biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv

Miljöövervakning och biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv i Västra Götalands län

Landskapsstrategier

Det är i första hand på landskapsnivån som planering för hållbart nyttjande och bevarande ska göras. För att få effektiva åtgärder är det av stor vikt att de placeras på rätt ställen i landskapet och här kan regionala landskapsstrategier för biologisk mångfald vara ett bra verktyg. Landskapsperspektivet behövs för att kunna upprätthålla livsmiljöer i tillräcklig omfattning och ge arter och populationer tillräckliga spridningsmöjligheter.

Varierande kunskap om arter och livsmiljöer

Vi har idag dålig kunskap om många arter och utbredning av livsmiljöer. I havet är kunskapen mycket dålig både om utbredningen av livsmiljöer och om olika arter. Kunskapen är bättre om livsmiljöer och arter i sjöar och vattendrag, men även där finns stora luckor. På land är kunskapen om livsmiljöer generellt god, men för vissa artgrupper är kunskapen sämre.

Olika hot

De viktigaste åtgärderna för att bevara den biologiska mångfalden är att bevara livsmiljöerna och förutsättningar för mångfalden. Sammansättningen av naturtyper har förändrats mycket i Västra Götalands län under historien. Utvecklingen går mot ett alltmer uppdelat landskap där många naturtyper har minskat drastiskt. Orsaken är främst förändringar i markanvändningen på grund av ett mer specialiserat och intensifierat jord- och skogsbruk, minskad betesdrift samt den kraftigt ökande exploateringen av våra kustområden. För att arter ska överleva i ett längre perspektiv krävs att det kan ske ett utbyte av individer mellan olika populationer. Ett landskapsperspektiv, där man inte bara ser till arealer utan också till hur organismer kan röra sig i ett landskap, är därför viktigt.

I våra vatten

I havet hotas den biologiska mångfalden främst av övergödning och överfiske. Här gör bristen på kunskap om naturtypernas utbredning att det är svårt att anlägga ett landskapsperspektiv. De flesta arter i havet är dock inte lika känsliga för fragmentering som arter på land på grund av sin stora spridningsförmåga, men för vissa arter och naturtyper kan det vara ett problem. De stora hoten mot biologisk mångfald i sjöar och vattendrag är försurning och fragmentering genom vandringshinder.

Landskapsperspektivet

Eftersom skyddade områden utgör en mycket liten del av länet, finns en stor del av den biologiska mångfalden i områden som nyttjas för jordbruk, skogsbruk eller mänskliga bosättningar. I sjöar, vattendrag och i havet finns nästan all biologisk mångfald i områden som nyttjas för fiske eller annan produktion. All planering för ett hållbart nyttjande av jakt, fiske, jordbruk, skogsbruk, förnybar energiproduktion, markanvändning och vattenanvändning bör därför ske i ett landskapsperspektiv och i samarbete mellan myndigheter, brukare, markägare och lokalbefolkning.

Skyddade områden

De skyddade områdena fungerar som värdekärnor för den biologiska mångfalden, även om mycket biologisk mångfald finns i det brukade landskapet. För att skapa förståelse kring skyddet och göra det långsiktigt är det viktigt att ha lokal delaktighet och inflytande.

Mer om skyddad natur