Kust och hav

Programområde Kust och hav omfattar övervakning av biologin i olika livsmiljöer, vattnets och sedimentens innehåll av näringsämnen samt innehållet av miljögifter i organismer och sediment.

​​

Övervakningen bygger i stor utsträckning på nationella program och den verksamhet som Bohuskustens Vattenvårdsförbund bedriver. Programmen är samordnade så att de tillsammans med den övervakning som bedrivs i Hallands och Skåne län rapporterar till den marina Informationscentralen för Västerhavet som drivs i ett samarbete mellan länen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Bohuskustens Vattenvårdsförbund är en fristående organisation där medlemmarna är kommuner och industrier med utsläpp till kustvattnet.

Flera av de regionala miljömålen för Hav och kustvatten följs upp både av vattenvårdsförbundet och inom Naturvårdsverkets nationella program. Denna samordning grundar sig bland annat på att den nationella övervakningen i relativt opåverkade områden ska tjäna som referens till den regionala miljöövervakningen, och att våra miljömål ofta har storskalig karaktär till exempel övergödningen som är ett problem utefter hela kuststräckan. Ofta kan resultaten från en och samma undersökning utnyttjas i flera delprogram. Programmen kan också bli analytiskt starkare om resurserna samordnas.

Pågående undersökningar

I vårt länsprogram för åren 2015-2020 redovisas vilka undersökningar som kommer att genomföras under denna period.
Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015-2020.

 

Foto: Bengt Karlson, Mats Kuylenstierna
Foto: Bengt Karlson, Mats Kuylenstierna.