Utvärdering av odlingslandskapet i Västra Götalands län

Syftet är att sammanställa data om biologisk mångfald i odlingslandskapet från många olika håll och på så sätt ge en bredare bild av hur det går med naturmiljön.

Data kommer att samlas in från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och EU:s jordbruksstöd. Dessa data kommer att utvärderas tillsammans med data från övriga delprogram som övervakar biologisk mångfald i odlingslandskapet. Detta är bland annat länsstyrelsens kontroller av EU:s jordbruksstöd, åtgärdsprogram för hotade arter och Natura 2000-uppföljningen.

Utvärderingen kommer att genomföras första gången år 2015.