Jordbruksmark

Huvudinriktningen inom miljöövervakningens programområde Jordbruksmark är att följa brukade åkrars läckage av näringsämnen och att följa hävden av ängar. Vi följer även upp jordbrukslandskapets karaktärsarter inom kärlväxter och insekter.

 

Delprogram inom programområde Jordbruksmark

Annan miljöövervakning inom programområdet

  • Stäppartade torrängar är de artrikaste torrängarna i Västsverige där bland annat de hotade arterna fjädergräs och drakblomma växer. Läs mer
  • Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden pågår inom Natura 2000-områden och naturreservat med 30-50 ytor per år (cirka 1/6 per år). Inom områdena mäts vegetationshöjd, typiska arter, negativa indikatorer och träd- och buskskiktet.