Om informationscentralen för Västerhavet

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med korrekt information om ovanliga storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön. Sådana händelser kan till exempel vara stora mängder alger i vattnet, så kallade algblomningar, ett stort antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Mätresultat varje månad 

Minst 12 gånger under året görs avstämningar om tillståndet i havet, där förutom personal från Informationscentralen, deltar representanter från Göteborgs universitet, SMHI och Toxicon AB (som är utförare av delar av kustvattenkontrollens provtagningar och analyser). Ansvariga för kustvattenkontrollerna är Nordvästskånes kustvattenkontroll, Hallands kustvattenkontroll samt Bohuskustens vattenårdsförbund.

Blåmusslan

Vår röstbrevlåda Blåmusslan är stängd men löpande information om aktuella halter av algtoxiner i vatten och i musslor uppdateras vid behov (över gränsvärden) på startsidan för Informationscentralen för Västerhavet under Aktuellt.

Det som presenteras vid behov är aktuella provsvar från produktionsområden för musselodlingar samt från regional och nationell miljöövervakning längs västkusten för förekomst, artsammansättning samt halter av eventuella alggifter i havet samt fysikaliska-kemiska parametrar.

Huvudman

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är huvudman för Informationscentralen för Västerhavet tillsammans med Länsstyrelserna i Halland och Skåne.

Fler informationscentraler

I Sverige finns ytterligare två informationscentraler, Informationscentralen för Egentliga Östersjön, som är placerad på Länsstyrelsen i Stockholm och Informationscentralen för Bottniska viken, som är placerad på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Informationscentralen för Bottniska viken