Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.
Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt 2017

22 juni
Giftiga alger i kustvattenprover
Enligt den senaste veckans håvprover längs västkusten har flera algarter av släktet Alexandrium noterats längs med kusten. Detta är alger som kan producera nervgifter och som uppmättes i mycket höga halter i musslor tidigare i vår. Man bör avvakta att plocka och äta vilda musslor och köpa i handeln istället där de är kontrollerade och giftfria. 

16 juni
Höga bakteriehalter i musslor
De senaste provtagningarna på bakteriehalter (E.coli) i produktionsområden av musslor visade på förhöjda halter i flera områden och mycket över gränsvärde i Stenungsundsområdet. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

14 juni
Inga observerade algtoxiner i musslor
Inga förhöjda halter av alggifter har observerats i musslor från öppna produktionsområden denna vecka, men det finns fortfarande spår av toxiner i Havstensfjorden. Det är viktigt att påpeka att det endast är 8 av 25 musselodlingar som är öppna för skörd för tillfället och där finns det bristfällig information om hela kustens tillstånd med avseende på algtoxiner. För mer information om öppna och stängda områden för musslor se hemsidan för Statens Livsmedelsverk

 

9 juni
Pågående oljesanering i Bohuslän
Efter oljeutsläppet som skedde i Danmark den 27 maj, har svenska Kustbevakningen sanerat cirka 15 000 liter vattenblandad olja. Av denna volym beräknas lite mer än 7000 liter vara ren bunkerolja. Eftersom oljan delade upp sig i stora mängder mindre klumpar som låg utspridda i vattnet försvårade det insamlingen av oljan till sjöss och en mindre del nådde västkustens stränder. De kustkommuner som drabbades och som nu är ute och sanerar är Lysekil, Sotenäs samt Tanum. Kommunerna har tillsammans med saneringsexperter kommit fram till en samstämmig bild av hur mycket som är sanerbart, vad man kan lämna för naturlig nedbrytning samt vilken metod som fungerar i respektive drabbat område. Även om mängderna inte är så stora så är det drabbade kustområdet svårsanerat med exponerade klippor och vrakvikar. Mer information om saneringsläget finns på kommunernas webbplatser samt kommer uppdateras här kontinuerligt framöver.

Tanum kommun

Sotenäs kommun

Lysekils kommun

Algtoxiner i kustvattenprover
Enligt den senaste veckans håvprover längs västkusten har algarten Alexandrium noterats på flera ställen men inga förhöjda halter i musselproverna från produktionsområdena har uppmätts. Detta är en alg som kan producera nervgifter och som uppmättes i mycket höga halter i musslor tidigare i vår. Man bör avvakta att plocka och äta vilda musslor och köpa i handeln där de är kontrollerade och giftfria.  

30 maj
Lyckad sanering minskar risken för olja på land
Kustbevakningen har tillsammans med danska miljöskyddsfartyget Gunnar Thorson sanerat ytterligare cirka 1500 liter tjockolja under måndagen. Risken har därför minskat att oljan når land. För att vara på den säkra sidan om att olja inte spolas upp på land kommer Kustbevakningen att inspektera de mest utsatta kustområdena för att säkerställa att de inte förorenats. Länsstyrelsen följer läget och samverkar med berörda aktörer.

Läs mer på Kustbevakningens webbplats

29 maj 
Oljeutsläpp på västkusten
Vid en överbunkring av olja mellan två fartyg utanför Skagen skedde ett utsläpp av olja natten till lördag. Kustbevakningen informerades om utsläppet lördag morgon och gjorde då en flyginventering över området. Både danska och svenska kustbevakningen har arbetat med att ta upp oljan till havs - då även en del av oljan spridit sig under söndagen till svenskt vatten. Mängden olja (volymen) samt vilken typ av tjockolja det rör sig om är ännu oklart. Kustbevakningen har flugit över området under söndag eftermiddag och kommer göra ytterligare en inventering måndag morgon för att kunna göra en bedömning om mängd samt prognos om oljan eventuellt kan nå land på svensk sida. Även om det mesta lyckas tas upp till havs är det troligt att klumpar av olja kommer dyka upp längs västkusten framöver. Uppdaterad information om utsläppet sker kontinuerligt på Kustbevakningens webbplats

19 maj
Fortfarande algtoxiner i blåmusslor
Senaste veckans prover från musslor visar på ett område, Havstensfjorden, där vi fortfarande har förhöjda halter av algtoxinet som produceras av algsläktet Alexandrium. Dessutom är det påvisat i övriga områden; Lindöfjorden, Borgilefjorden, Saltöfjorden och Kalvöfjord. Däremot visar inte vattenproverna på några förekomster av denna alg i Bohuskusten eller Hallands kust. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor.
För mer information: öppna och stängda musselområden

16 maj
Våra båtvanor – en utmaning för framtidens västerhav
Trycket från fritidsbåtar börjar ge tydliga tecken i Västerhavet. Båtavgaser och båtbottenfärger sprider miljögifter till djur och havsbotten. Bryggor och marinor skuggar stora ytor, vilket drabbar redan hotade ålgräsängar. Tidningen Västerhavet 2017 sätter fokus på framtidens utmaningar.

Enligt forskare är avgaser från fritidsbåtar en faktor som tidigare förbisetts. Ett nytt projekt ska med hjälp av musslor, ostron och bottensediment i Sannäsfjorden och Grebbestad studera spridningen av miljögifter från båtavgaser.  

En annan utmaning som lyfts i "Västerhavet 2017" är de enorma arealer ålgräsbottnar som skuggas av bryggor och marinor. Eftersom ålgräs behöver mycket ljus är det ökande antalet bryggor och marinor i grunda vikar ett problem. Ålgräs på havsbotten brukar kallas för "havets barnkammare" eftersom det är viktiga miljöer för många fiskar och alger.

Även möjligheter
Men framtiden innebär också nya möjligheter. Läs om hur dna-analyser kan ge oss säkra och relativt billiga svar på vilka organismer som finns i ett område. Eller hur publika akvarier och andra aktiviteter kan inspirera oss till ett mer hållbart förhållningssätt till havet.  

Tidningen Västerhavet ges ut årligen av Kontaktgrupp Hav – en sammanslutning av forskningsinstitutioner, myndigheter, däribland länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne, och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Läs mer om Västerhavet 2017 hos Havsmiljöinstitutet.

12 maj 
Mycket lite av giftalgen kvar i Bohusläns musslor
Senaste veckans provtagningar i både vattenprover längs Bohuskusten samt Livsmedelsverkets prover från produktionsområden för musselodlingar visar på nedåtgående trend för halter i alggifter. Halter av detta nervtoxin kunde fortfarande uppmätas i blåmusslor utanför Lysekil samt i norra Havstensfjorden (som har stängts för upptag av blåmussla).Övriga områden där man fortfarande kunde påvisa att det fanns spår av detta toxin i musslor var; Kalvöfjord, Bottnefjorden samt Borgilefjorden.

Från vattenprovernas artsammansättning i växtplankton fanns det inga noteringar av algsläktet Alexandrium spp som orsakat de höga halterna av alggift i musslorna tidigare. Bryggprovagningarna från tio lokaler från Tjärnö i norr och ner till Ljungskile visade inte på någon förekomst i kustvattnet. 

Du hittar mer information om öppna och stängda produktionsområden på Livsmedelsverkets webbplats.

5 maj
Västra Götalands län – algtoxiner i musslor
Veckans provtagningar i produktionsområdena för musslor visar på en fortsatt minskning av de ansamlade giftalgerna i musslor där endast ett område , Havstensfjordens norra del hade halter kvantifierade (men ej över gränsvärde) i blåmussla (Mytilus edulis) men ej i hjärtmussla (Cerestoderma edulis). I detta områden observerades också förhöjda bakteriehalter i musslor men ej över gränsvärdet. För övrigt kunde man fortfarande påvisa de giftiga algerna i följande produktionsområden; Koljöfjord, Saltö fjord, Borgilefjorden, Kalvöfjord samt Bottnefjorden men mycket små mängder. För mer info om stängda och öppna produktionsområden; Statens Livsmedelsverk musselkontroll

Hallands kustkontroll – växtplankton
Veckans resultat från håvprover av planktonalger längs Hallands kust visade att det var ovanligt mycket för att vara i början av maj (både kiselalger och små dinoflagellater). Däremot saknades en vanlig karaktärsart (Dinobtyon balticum) för maj månad men det är oklart varför.

27 april
Nedåtgående trend av höga och gitftiga toxinhalter
De senaste veckornas mycket höga och giftiga toxinhalter i musslor har nu en nedåtgående trend i alla produktionsområden enligt de senaste provsvaren från Statens livsmedelsverk. Man kan anta att den giftiga algblomningen är över men det finns fortfarande påvisade halter i blåmusslor i vissa områden (Bottnefjorden och Saltö fjord). Kontrollerade och giftfria musslor finns att köpa i handeln.

26 april
Ampuller på stranden – ej farliga

OBS! uppdatering av text nedan 

Ampull_mindre.jpg
Man har funnnit en ampull med okänt innehåll under en strandstädning på Sydkoster, Strömstads kommun. Det är ännu oklart vad den innehåller, men det kan i värsta fall röra sig om en cyanidampull sedan andra världskriget. Cyanid är ett dödligt gift.

Anledningen till att man går ut med varning är att liknande fynd har gjorts på den norska sidan av gränsen samt att det nu pågår strandstädningar längs västkusten. Se artikel

Om man hittar en ampull med okänt innehåll – rör den inte. Ring istället 112 och be att få tala med närmaste räddningstjänst.

OBS! Uppdatering:

Enligt FOI är de inte så farliga men ska hanteras som farligt avfall. Läs mer här

21 april
Halter av alggifter minskar men finns fortfarande i vissa områden
De senaste provsvaren från de produktionsområden där musslor odlas, visar på att det fortfarande är mycket höga halter i Saltöfjord utanför Lysekil. I övriga områden verkar de vara på nedåtgående vilket enligt planktonexperter på SMHI beror på de starka vindar som varit och är nu i veckan längs kusten. Detta gynnar inte algtillväxten och man tror att blomningen därför kommer ebba ut.

Dock finns halter av dessa algtoxiner fortfarande påvisat i Tjärnöarkipelagen, Bottnefjorden, Ljungskile, Lyresund samt Stigfjorden och man bör därför avvakta självplock av musslor. Däremot är det alltid säkert att äta de musslor som finns i handeln. De kan vara danska eller svenska men de är alltid kontrollerade och giftfria. För information om öppna och stängda produktionsområden för musslor som Statens Livsmedelsverk ansvarar för.

13 april
Låt bli att plocka och äta vilda musslor längs Västkusten
Under den senaste veckan har en alg som kan producera nervgift blivit talrik längs Västkusten. Vi kan nu konstatera att gifterna ansamlats i mycket höga halter i musslor. Därför vill vi starkt avråda dig från att plocka och äta vilda musslor längs hela kusten.

Skulle du, efter att ha ätit musslor, känna stickningar och domningar - antingen runt munnen eller i fingrar och tår - ska du omedelbart ta kontakt med en läkare.

Läs mer om musslor och giftproducerande alger här: Alggifter och blomningar, Statens Livsmedelsverk

7 april
Giftiga alger i musslor och vatten
För tillfället har vi ökande halter av giftiga alger i musslor längs västkusten, varav mycket höga halter i mellersta Bohuslän. Dessa alger har även noterats i vattenprover. Vill man äta musslor finns kontrollerade och giftfria i handeln. Att plocka vilda musslor för konsumtion rekommenderas inte i dagsläget. 

22 mars
Alger och musselodlingar
Enligt de senaste mätningarna av potentiella toxiska alger i 13 öppna musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen i norr ner till Stigfjorden, mellan Orust och Tjörn, har inga förhöjda halter noterats.

20 mars
Algblomning som kan skada fisk
Enligt SMHIs planktonforskare har vi nu en kraftig blomning av algen Pseudochattonella sp i Skagerrak och Kattegatt. Algen är inte farlig för oss människor. Dock kan fisk drabbas då dessa alger sätter igen deras gälar vilket kan leda till kvävning. I synnerhet odlad fisk drabbas eftersom de inte har möjlighet att fly undan täta algansamlingar. Algsläktet Pseudochattonella påträffas årligen i våra vatten sedan 1998 då den första större blomningen noterades längs västkusten. Oftast är det fråga om låga cellantal men den har blommat vid flera tillfällen sedan dess. Både odlad och vild fisk drabbades 1998. Därefter har framförallt odlad fisk i Danmark och Norge drabbats upprepade gånger.

Läs mer:
Algeoppblomstring kan påvirke norskekysten, Havforskningsinstituttet

Skadlig algblomning i Västerhavet riskerar att kväva fisk, SMHI 

Besvärlig alg blommar på västkusten, Havet.nu 

16 april
Alggifter i vatten
Mätningar i öppna musselodlingar från Lindöfjorden i norr och ner till Stigfjorden mellan Orust och Tjörn uppvisade inga förhöjda halter av alggifter. Däremot har potentiellt giftiga alger påträffats i vattenprover längs kusten vilka kan ackumuleras upp i musslor. Kontrollerade, giftfria musslor finns att hitta i handeln.

10 mars
Vårblomningen har startat

Inga förhöjda halter av algtoxiner återfanns i veckans provtagningar från musselodlingarna. Dock kunde man se en början på vårblomning av kiselalger längs hela kusten i de vattenprover som tagits längs hela kusten. Vissa av dessa är potentiellt giftiga och kan ackumuleras i musslorna. Bilden visar ett vattenprov från Brofjorden (foto: Malin Mohlin SMHI)


Ladda ner senaste rapporten som i år har temat Havet som resurs.