Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.
Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt 2017

13 oktober

Algtoxiner
Efter en period med förhöjda halter av ett diarreframkallande algtoxin som påvisats i flera områden med musselodlingar så har detta nu klingat av i alla områden utan i norra Bohuslän där trenden har varit tvärtom. I Tjärnöarkipelagen har man denna vecka uppmätt förhöjda halter av detta toxin. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln.

27 september

Alggifter i musslor och vattenprover v.39
Provtagning i både musslor och vatten visade att det fanns förhöjda halter av diarreframkallande toxiner i Åbyfjordens musslor. I de håvprover som togs längs kusten denna vecka kunde höga cellantal av en alg som producerar dessa toxiner noteras från norra Havstensfjorden samt något lägre men över riktvärde i Ljungskile, Lyresund och Stigfjorden.

Dessa alger kan ackumuleras upp i musslorna och på så sätt göra dom giftiga vid konsumtion. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln. För mer information om öppna och stängda produktionsområden för musslor (blåmusslor, ostron och hjärtmusslor) se Livsmedelsverkets hemsida.

22 september

Hjälp forskare när du fiskar hummer!
Göteborgs universitet jobbar nu med tre projekt som innefattar medborgarforskning, dvs där privatpersoner kommer in med information som kommer till användning i forskningen. Nu på måndag börjar hummerfisket och då kan du som är ute och fiskar samtidigt hjälpa forskare att få mer information om hummer längs vår kust - både vår inhemska art men även den främmande amerikanska hummern: 

 1. Skicka foton på fångad hummer enligt instruktion (ovanifrån, underifrån och från sidan). Skickas till hummerbilder@gmail.com.
 2. För fiskare i Gullmarsområdet - ring om ni fångar en hona märkt på ena klon med telefonnummer 0766-22 95 25. Ange fångstplats, datum och siffran inom parentes, det vill säga honans nummer.
 3. Håll utkik efter amerikanska humrar. Alla misstänkta rombärande amerikanska tas emot av Kristineberg, Fiskebäckskil (tel nr 0766-22 95 25).

8 september

Nya regler när du ska fiska hummer i år!
För att säkra beståndet av hummer har Havs och vattenmyndigheten skärpt reglerna kring hummerfisket. Dessa regler gäller för årets fiske som startar 25 september. Länsstyrelsen, Kustbevakningen och sjöpolisen ser till att reglerna följs längs kusten. Om man inte håller sig till satta regler kring fångstredskap samt storlek av uppfiskade hummerindivider drabbar det inte bara hummerbeståndet utan leder till böter, beslagtagna burar eller till och med fängelse.

 • Storleken på ryggskölden (den så kallade carapaxlängden) får inte vara mindre än 9 cm.
 • Fritidsfiskare får fiska fram till den 30 november
 • Vid fritidsfiske efter får högst sex tinor per person användas.
 • En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Under säsongen 2017 får dock fiske bedrivas med flyktöppningar med en minsta diameter på 54 millimeter men från 1 januari 2018 gäller den större öppningen.
 • Honor med yttre rom ska återutsättas omedelbart
 • Redskapsförbudsperioden börjar en vecka innan hummerfisket börjar
 • Redskapet måste ha en korrekt märkning
 • Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv
 • Stulna redskap ska anmälas till polisen

Om du hittar en Amerikansk hummer – rapportera till SLU Aqua

Mer information om regler och hummerns biologi (öppnar pdf i nytt fönster) 

Läs mer om kommande hummerpremiär (öppnar annan sida på webbplatsen)

15 september

Tillståndet längs Bohuskusten september
Under vecka 28-29 var SMHI ute på sin månatliga expedition runt Sveriges kust som även innefattar mätningar för kustnära stationer. Längs Bohuskusten återfanns i stort sett normala värden (baserat på jämförande med 10-årsmedelvärde) för alla parametrar förutom salthalten i ytvattnet. Alla inre stationer hade salthalter som var högre än normalt för årstiden. Innanför Orust/Tjörn i Stenungsundsområdet (station Galterö) återfanns för årstiden även högre halter än normalt för klorofyll (chl-a) samt fosfat.

Ytvattenkartor september 2017 (öppnar pdf i nytt fönster)

Giftiga alger provtagningar i kustvatten och musslor
Ett vanligt förekommande algsläkte längs västkusten är Dinophysis som har flera arter som producerar diarregifter. I veckans vattenhåvprover från musselodlingarna visade proverna antal algceller över riktvärden i följande områden; Saltö fjord utanför Lysekil, Havstensfjorden nord samt Lyresund. De högsta antalen av dessa giftproducerande algerna återfanns i Saltö fjord.

Däremot verkar de inte ha ackumulerats upp i för höga halter i musslorna från samma område där håvproverna tagits men detta kan förändras och man bör därför köpa kontrollerade och giftfria musslor för dessa områden. Även Bottnafjorden hade förhöjda halter av algtoxiner i musslor från detta algsläkte. Symptomen om man får i sig dessa gifter kan liknas vid en magsjuka.  

Mareld – glittrande hav på natten
Vår algart som producerar ljus Noctiluca scintillans, som även kallas mareldsdjur, finns nu en del längs kusten, se foto till höger (fotograf Ann-Turi Skjevik SMHI). Om man befinner sig vid havet när mörkret har lagt sig kan man ha turen att uppleva mareld.

Mer information om arten (öppnar sida på SMHI:s webbplats i samma fönster) 

1 september

Inga analyssvar från senaste provtagningarna i musselodlingar, från Råssö-Resöfjorden i norr ner till Stigfjorden, hade förhöjda halter av algtoxiner. Inte heller håvprover av växtplankton längs kusten innehöll några betydande mängder av potentiellt giftiga alger. I norra Havstenfjorden uppmättes höga halter av bakterier i hjärtmusslor förra veckan (v.34) men dessa är nu nere på halter långt under gränsvärdet igen.

18 augusti 2017

Mareld
Nu när augustikvällarna blir allt mörkare, finns det chans att se mareld för de som rör sig på eller vid vattnet längs kusten. Noctiluca, som är den lilla dinoflagellat som orsakar ljusblixtarna, fanns i flera av veckans algprover. Läs mer om mareld på SMHI:s webbplats.

Alggifter i musslor
I veckans analyser av alggifter påvisades låga halter av alggifter i musselproverna från Havstensfjorden och Ljungskile. Halterna var under gränsvärdet, men eftersom det också har hittats de alger som producerar gifterna i de algprover som har tagits kan det snabbt ändras och bli högre.

Det finns förekomst av giftproducerande alger av olika sorter i samtliga prover som togs den här veckan längs Bohuslän, så även om inga gifter kunde påvisas i prover från andra områden avråder vi från självplock av musslor. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

E-coli-bakterier påträffades i de prover av japanskt jätteostron (Crassostera gigas) som togs i Saltöfjord (norr om Lysekil) och i Halsefjorden. Halterna var dock under gränsvärdet.