Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.
Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt 2018

17 maj

Bakteriehalter i blåmusslor
Det senaste resultaten från bakterieprovtagningarna i 6 öppna musselodlingsområden visade att det fanns förhöjda halter i Saltö fjord utanför Lysekil. Att det har varit så varmt senaste veckan kan vara förklaringen då bakterier gynnas och förökas bättre. Även vindarna har varit svaga vilket kan ha givit ett mer stillastående vatten i området.

26 maj

Döda valen i Mollösund var en späckhuggare
Orust kommun fick informationen den 23 maj att en val strandat i Mollösund. Valen hade varit död en längre tid och det tog några dagar innan expert kunde fastställa på plats att det rörde sig om en ca 5 meter lång späckhuggare. För mer information om valar i svenska vatten; www.valar.se. Önskar du rapportera in en död val eller andra marina djur gå till Naturhistoriska riksmuseet

24 april

Döda ejdrar dog av svält
Tidigare rapport om döda ejdrar visade sig inte orsakas av något utsläpp eller virus utan hade en helt annan förklaring. En musselodling i området hade ytliga nät som fåglarna hade fastnat i. Provresultaten från Statens veterinäranstalt visade att de som dött hade mycket lite maginnehåll och sannolikt dött av svält eller drunkning. Odlingens ägare kontaktades för åtgärder. Inga fler döda ejdrar har påträffats.

6 april

Döda ejdrar i Stigfjorden
Under torsdag eftermiddag inkom observationer av döda ejdrar från fiskare till Orust kommun. Totalt har man hittills hittat 6-7 stycken vid strandkanten på Råssö. De döda fåglarna har tagits om hand av Orust kommun och kommer skickas för analys hos Statens veterinärmedicinska anstalt. InfoWest följer utvecklingen och önskar få in eventuellt fler observationer via mail under helgen gärna med foto och ungefärlig position om möjligt infowest.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Döda ejdrar har hittats på Rossö. Foton: Linda Börjesson, Orust kommun

Vårblomningen verkar ha avtagit i havet
De senaste provtagningarna av växtplankton för slutet av april visade att den vårblomning av kiselalger som varit nu har börjat avta i Hallands kustvatten samt de yttre stationerna längs Bohuskusten. Däremot var vårblomningen stor i Havstensfjorden och Koljöfjorden.

Algtoxiner i musslor
Mätningar som utförts i elva musselodlingsområden visade inte på några förhöjda halter av algtoxiner i musslor. Inte heller kunde man notera några förhöjda bakteriehalter i sju av dessa. För mer information om öppna och stängda produktionsområden för musslor se Musselkontroll - Livsmedelsverket

14 mars

Våren börjar märkas i havet!

Under de provtagningar som tagits längs västkusten i början på mars har man sett en dominans av kiselalger i vattnet längs Hallands kust. Detta påvisar att den årliga vårblomningen av växtplankton har startat i Kattegatt.

Längre norrut längs västkusten är det dock fortfarande artfattigt och ingen blomning har börjat ännu. För att blomningen ska kunna uppstå krävs det att tillgången på näring, framförallt kväve, är god. Under vintern har mängden näring i vattnet byggts upp, och vårblomningen pågår tills kvävemängderna tryter.

Algblomningen är ett naturligt fenomen och hör till algernas normala livscykel. Olika typer av alger blommar vid olika tider på året, beroende på ljus, temperatur, näringsförhållanden och konkurrens med andra arter.

Inga alggifter i musselområden

I veckans prover från Livsmedelsverket för undersökning av eventuella algtoxiner i 10 aktiva musselodlingsområden, kunde man inte se några förhöjda halter av potentiellt giftiga arter. Proverna togs från Grebbestadsområdet i norr ner till Stigfjorden mellan Orust och Tjörn.

Vecka 8

Skolprojekt främmande marina arter 2018

Det skolprojekt som Länsstyrelsen i Västra Götaland finansierade under 2017 fortsätter nu med InfoWest som delfinansiär och deltagare. Syftet med projektet är att öka kunskapen om havet och dess miljö hos elever i mellan- och högstadieskolor. Lärare och elever får träffa forskare och lära sig mer om främmande arter i havet och sedan använda kunskapen för att hjälpa forskare att leta efter några olika arter som kan dyka upp som på den svenska västkusten.

Totalt ingår 11 skolor med ca 40 lärare och 1 300 elever i projektet tillsammans med marinbiologiska forskare, projektledare, kommunikatör och projektkoordinator. Nytt för i år är att skapa förutsättningar för integration genom att ta fram undervisningsmaterialet i former som kan användas för och av våra nyanlända ungdomar samt för olika funktionshinder.

Mer information finns på den webbplats som tagits fram i projektet http://nyaarter.se/

Inga algtoxiner i musslor

Av de prover som tagits i tio öppna musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen i norr och ner till område mellan Orust och Tjörn har inte uppvisat några förhöjda halter av potentiellt giftiga alger. De som säljs i handeln är alltid kontrollerade och giftfria. För mer information Livsmedelsverkets musselkontroll

8 februari

Minskar musslorna längs kusten?

Länsstyrelsen får många frågor om blåmusslor. Frågorna handlar ofta om hur vi mäter alg- och miljögifter i dessa, samt halter och gränsvärden. På senare tid har vi också fått in en hel del frågor om hur det går för musslorna längs västkusten. En del vill nämligen hävda att musslorna minskar i antal.

Vi får in fler observationer nu än tidigare från människor som tycker att musslorna minskar i antal längs kusten. Det finns också inventeringar som pekar på färre musslor på flera områden längs västkusten.

Men det här räcker inte för att vi ska kunna slå fast att musslorna verkligen minskar. Det finns nämligen inget nationellt eller regionalt program för långsiktig uppföljning av våra vilda blåmusselbankars utbredning.

Låt oss ändå anta att iakttagelserna är riktiga. Att musslorna faktiskt minskat på senare år. Då kommer nästa fråga. Är det en tillfällig minskning? En naturlig variation mellan olika år? Eller beror det på påverkan från mänskliga aktiviteter?  

En del misstänker att nedgången beror på varmare vatten längs kusterna. Alltså att musslorna blir påverkade av klimateffekter. Varmare vatten skulle gynna de som lever på musslornas larver, är teorin.

Tyvärr har vi inga svar på ovan frågeställningar, men vi är däremot väldigt intresserade av fler fortsatta observationer. Det ger oss nya, viktiga pusselbitar för att förstå hur tillståndet för våra musslor ser ut. Har du en uppfattning om hur det går för musslorna i ett för dig välbekant område – tyck gärna till i rutan till höger.

7 februari

Unik observation av kaskeloter i norra Bohuslän

Under måndagseftermiddagen observerades 7-8 kaskeloter simmande norrut i Kosterfjorden. Under de senaste hundra åren har endast två stycken rapporterats. Dels den döda som drev in mot Träslövsläge i Halland i december 1988 och som nu finns monterad på Göteborgs Naturhistoriska Museum, dels en levande som sam omkring i Kattegatt sommaren 2016. Observerades bland annat i Askimsfjorden i Göteborgs södra skärgård 12 juni 2016. Kaskeloten är den största av alla tandvalar och kan bli uppemot 20 meter lång. För mer information om valar och observationer längs vår kust www.valar.se.

Foto: Sara Rausenstierna

25 januari

Fortsatta höga bakteriehalter i norra Orust-området

Veckans provtagningar genom Statens livsmedelsverk från musselodlingar noterade höga bakteriehalter i Kalvöfjord men inga förhöjda halter av alggifter där eller övriga musselodlingar (från Lindöfjorden i norr ner till Stigfjorden mellan Orust och Tjörn). Det går oftast att få tag på giftfria musslor i handeln. Dessa är kontrollerade och förpackade i påsar med en märkning som talar om skördedatum och varifrån de levererats. Det är alltid viktigt med god hygien vid hanteringen av musslor. Musslorna ska vara levande vid tillagningen. Det kontrollerar du genom att se efter så att skalen är ordentligt slutna eller sluter sig när du knackar på skalet, samt att skalet öppnats efter tillagning. Vilda musslor bör du inte plocka i närheten av lokala utsläpp.

De vanligast förekommande alggifterna som kan finnas i musslor på västkusten kan ge diarré, vilket oftast uppträder en halv till fyra timmar efter förtäring. Detta kan jämföras med en vanlig magsjuka och kräver i allmänhet inte läkarvård. Om du däremot känner stickningar och domningar runt munnen och i fingrar och tår i samband med musselförtäring ska du uppsöka läkare omedelbart.

19 januari

Höga bakteriehalter i Havstensfjordens blåmusslor

Vid de provtagningar som utfördes i början av veckan återfanns mycket höga halter av bakterier (E.coli) i blåmusslor i norra Havsstensfjorden.

Kontrollerade och giftfria musslor återfinns i handeln. 

 Content Editor ‭[1]‬

​InfoWest önskar få in din observation enligt nedan:

Via mail till Infowest

Var? Gärna med koordinat eller om det finns en känd vik/tätort nära

När? Under vilken tid anser du det har minskat, hur ofta har du letat

Kontaktuppgifter – namn, mail och/eller telefonnummer