Främmande arter

Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Cirka 2 000 främmande arter har lyckats etablera sig i Sverige - på land och i vatten. En fjärdedel av dessa skapar problem för naturen och människan och kallas därför invasiva arter.

Vad är en främmande art?

En främmande art kan vara ett djur, en växt eller annan levande organism som spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. En del av de främmande arterna, så kallade invasiva arter, kan göra stor skada genom att konkurrera ut våra inhemska arter och vara bärare av nya sjukdomar. Andra nya arter ger inte någon negativ påverkan alls. 

Det är svårt att förutse vad som kommer hända om en främmande organism får fäste i en ny miljö, men när det väl har skett är det närmast omöjligt att få bort den – speciellt i havet där inga naturliga avgränsningar finns.

Främmande arter i havet

Många arter kommer hit oavsiktligt genom att de sitter fast på fartyg, fiskeutrustning eller transporteras hit med fartygens barlastvatten. Barlastvatten anses globalt vara den största enskilda spridningsvägen för främmande organismer och har som störst påverkan i marina områden. Läs mer om Barlastkonventionen.

Andra arter, till exempel amerikansk hummer, har sannolikt kommit in i svenska vatten genom att de placerats i sumpar i havet och sedan smitit därifrån. Sedan det första fyndet 2008 har det totalt rapporterats 26 amerikanska humrar mellan Marstrand och Smögen. Av dessa fångades 21 humrar under 2014, varav 19 i Gullmarsfjorden.

Hjälp till och rapportera in nya fynd av främmande arter!

Genom att få tidig information om nya arter är det ibland möjligt att hålla tillbaka de arter som kan ha en stor påverkan på våra marina ekosystem, genom bland annat intensivt fiske. Nedan finns länkar till var du kan rapportera in nya fynd av några främmande arter. Alternativt kan man rapportera alla främmande arter direkt i Artportalen.

Mer information om specifika arter som du kan rapportera:
Nya krabbor i havet!
Amerikansk hummer
Svartmunnad smörbult
Kinesisk ullhandskrabba

Främmande arter på land och i sjö

Det finns flera arter i länet som kan orsaka stora skador och konkurrera ut inhemska arter, såväl djur som växter. Tre av dessa presenterar vi mer ingående:

Parkslide 

Sjögull

Spansk skogssnigel

 Content Editor

Invasiv främmande art
= En främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald och/eller ekonomiska värden.

 Relaterad information

RAPPEN
- en app för inrapportering av vattenorganismer

SLU Institutionen för akvatiska resurser

Informationsbroschyr om främmande arter

NOBANIS
- webbportal om främmande arter i norra Europa

Havs- och vattenmyndigheten

Artdatabanken

Främmande arter i svenska hav

Främmande arter i Västra Götalands län - rapport 2009:02 från Länsstyrelsen Västra Götalands län