Rapportera fynd av döda djur

Att ett större antal djur dör längs kusten kan bero på många saker. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av organiskt material, kemikalier, gifter eller olja kan orsaka massdöd. Fiskar och bottenlevande djur kan även dö i samband med syrebrist orsakad av hög näringsbelastning från land eller vid omfattande algblomningar. Det finns även bakterier och parasiter som kan drabba marina djur som exempelvis fisk.

Om ett större antal döda fiskar, fåglar eller sälar påträffas bör man rapportera detta till InfoWest. Vi samlar in information och vidarebefordrar till ansvariga myndigheter och organisationer för eventuella åtgärder samt informerar allmänheten. Eventuellt behöver prov tas på de döda djuren för att skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys.

Döda sälar

Sälar kan dö då de kan drabbas av olika sjukdomar, skador eller svälter ihjäl. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av kemikalier, gifter eller olja kan också orsaka säldöd.

Om du hittar en död säl ska du först och främst vända dig till din kommun som har ansvaret för att hantera sälar på allmänna platser. Du kan också rapportera det till Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) i Stockholm som utför forskning och övervakning på våra knubbsälar på västkusten eller be kommunen göra det. Alternativt kan du även ta kontakt med InfoWest för mer information.

Rapportera om du har hittat en död säl via Naturhistoriska riksmuseets webbformulär.

Alla inrapporteringar av döda sälar är intressanta för oss. Varje år samlar Naturhistoriska riksmuseet in några av de döda sälarna för att obducera och ta prover. I dessa fall kontaktar vi upphittaren.

Läs mer på Naturhistoriska riksmuseets webbplats.

Det går även bra att kontakta InfoWest som vidarebefordrar informationen till NRM. När det gäller Västkusten så tar NRM inte emot funna döda knubbsälar (om det inte är ett misstänkt virusutbrott), men de tar emot gråsälar - dock är dessa är extremt ovanliga här.

Vid fynd av självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minimera risken för överföring av olika typer av smittoämnen. Om du ska hantera döda sälar är det lämpligt att skydda sig genom att använda plasthandskar och eventuellt ”stänkskydd” om det döda djuret har gått långt i förruttnelseprocessen och kan spricka upp.

Fågelinfluensa orsak till döda knubbsälar 2014

Under våren och sommaren 2014 dog onormalt många knubbsälar längs svenska Västkusten, främst i Kattegatt. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturhistoriska riksmuseet (NRM) som undersökte 100 sälar från västkusten var det en typ av fågelinfluensa som låg bakom den onaturligt höga dödligheten. Man tog prover och analyserade både friska och sjuka sälar och återfann virus av fågelinfluensa i tio procent av dessa. 440 knubbsälar drev iland längs kusten, men den totala dödligheten var betydligt högre än så.

De inventeringar av levande säl som gjordes av NRM under 2014, koordinerade med Danmarks motsvarighet för övervakning av sälpopulation, visade lägre siffror på samtliga lokaler i Kattegatt och Skagerrak jämfört med 2013. Uppskattningsvis har nära 3000 sälar dött i svenska och danska vatten. Detta är att jämföra med den beräknade totala populationen på cirka 15 000 individer längs västkusten enligt NRM.

För mer information:
Vetenskaplig publicering om säldöden 2014.

Sälungar är oftast inte övergivna

InfoWest får varje sommar in en hel del frågor om vad som är bäst att göra när man träffar på en sälunge som ser övergiven ut. I de allra flesta fall finns mamman i närheten, men kommer inte fram till kuten (sälungen) om det finns människor i närheten. Så det bästa är att lämna kuten ifred.

Hur länge en kut klarar sig utan sin mamma beror på hur mycket den väger. Om den har fått mycket di (modersmjölk) kan den leva i flera veckor. Om den däremot är mager och inte har diat tillräckligt när den blir övergiven kommer den att dö av svält efter cirka en vecka. Detta är del i en naturlig process där en andel av kutarna dör varje år. I vissa fall beror det på ren slump, men i många fall är det är något fel på kuten.

Rent generellt gäller att du ska ha tillstånd från Jordbruksverket för att hantera vilda sälar. Vidare måste den som tar in kutar ha utrymmen som är godkända av myndigheterna.