Grundvatten

I vårt län finns många hot mot tillgången på grundvatten av god kvalitet. Surt grundvatten är ett av våra större problem, eftersom delar av vårt län tillhör de mest försurningskänsliga områdena i landet.

Hoten mot vårt grundvatten är flera. Vårt sätt att bedriva jordbruk och skogsbruk påverkar grundvattnets kvalitet genom förhöjda halter av näringsämnen och bekämpningsmedel. Arvet från industrialismens framfart märks i form av gifter i mark och grundvatten. En stor del av dessa gifter är regiontypiska föroreningar från bland annat pappersmassafabriker, textilindustri, kalkbränning och petrokemiska industrier. I vissa delar av länet är berggrunden sådan att grundvattnet löper risk att påverkas av radon. På vissa håll hotas grundvattentillgången av överuttag, som också kan leda till kvalitetsproblem genom inträngning av framförallt saltvatten.

Delprogram inom programområde sötvatten

Idag finns endast ett regionalt delprogram inom grundvattenövervakningen, Försurningskänsligt grundvatten. Programmet startades under 1990-talet med syftet att följa kemiska förändringar i försurningskänsligt grundvatten. Provtagningspunkterna ligger i områden där man bedömer att försurningsrisken är hög, men där övrig påverkan anses vara minimal.

Planerade delprogram

Länsstyrelsen planerar att under kommande programperiod 2015-2020 att delta i delprogram som är gemensamma för flera länsstyrelser:

  • Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk.
  • Grundvatten med risk för överuttag.

Vattenförvaltning

Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 det så kallade Ramdirektivet för vatten. Direktivet har sin grund i en insikt om att Europas invånare måste vårda sina vattenresurser bättre om inte framtida generationer ska få sänkt levnadsstandard. Målsättningen är att alla vatten i framtiden ska uppnå God ekologisk och kemisk status. För att vi ska ha möjlighet att avgöra om vi lyckas uppfylla denna målsättning och för att följa upp de åtgärder som görs krävs det att övervakningen av vatten anpassas och utvecklas.