Försurningskänsligt grundvatten

Programmet syftar till att följa upp försurningstrenderna i länet. Provpunkterna är utvalda på så sätt att de bara ska vara påverkade av luftburna föroreningar.
Övervakning av källor

Undersökningar

Undersökning av försurningskänsligt grundvatten påbörjades på 1990-talet i länet. I programmet har som mest ingått 133 stationer, varav 20 intensiva (vilket innebär att de provtas varje år, vår och höst) och 113 stationer extensiva (vilket innebär att de provtas vart femte år enligt ett rullande schema, vår och höst). Provtagning av de extensiva stationerna sker inte längre. I början av promgramperioden 2015-2020 kommer en revidering av provtagningen att ske.

Vi mäter pH, konduktivitet, alkalinitet, aciditet, sulfat, klorid, nitratkväve, nitritkväve, ammoniumkväve, TOC (totalt organiskt kol), kalcium, kalium, magnesium, natrium, bly, kisel, strontium, aluminium, arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, järn, mangan, molybden, nickel och zink.

Datalagring

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är datavärd.

Rapporter

Lång L-O & Thunholm B. Utvärdering av data från miljöövervakning av grundvatten i Västra Götalands län, Rapport 2006:23.

 

Diagram mätstationer

 

Resultat, till och med 2007

 

Alkalinitet och pH

Över hela Sverige, men främst på västkusten, faller det ned försurande svavel- och kväveföreningar. Även skogsbruket medverkar till försurningen genom att plocka ut näringsämnen vid avverkning, men här har träslagsvalet stor betydelse. Vittringen i marken motverkar dock nedfallets och skogsbrukets försurande verkan. Om det sura nedfallet pågår länge klarar inte vittringen i marken av att motverka alla sura ämnen, vilket gör att alkaliniteten (buffringsförmågan) sjunker i grundvattnet. När alkaliniteten blir låg sjunker även pH-värdet och grundvattnet blir då försurat. I försurat grundvatten ökar halterna av tungmetaller och aluminium.

Diagram alkalinitet

Diagram pH

Diagrammen visar resultat från det intensiva övervakningsnätet. pH-värdet i proverna från före detta Göteborgs och Bohus län ökar över perioden 1990-2007, även om det finns en signifikant nedåtgående trend för åren 2002-2007. I före detta Älvsborgs län och Skaraborgs län startades pH-mätningarna något senare, 1997 respektive 1999. För perioderna 1997-2007 (före detta Älvsborgs län) och 1999-2007 (före detta Skaraborgs län) finns ingen signifikant ökning i pH-värde. Medelvärdet för hela länet ökar över perioden 1990-2007, men är inte speciellt representativt eftersom perioden 1990-1996 bara innehåller data från före detta Göteborgs och Bohus län.

Någon ökning i alkaliniteten kan inte ses än, vare sig i resultaten för hela länet eller för de gamla länen var för sig. Gränsvärdena i diagrammet över alkalinitet är hämtade från Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för grundvatten.

Sulfat

Över hela Sverige, men främst på västkusten, faller det ned försurande svavelföreningar. I grundvattnet finns svavel främst i form av sulfatjoner. Hur mycket det sura nedfallet påverkar grundvattnet beror till stor del på nederbördsmängderna och de geologiska förhållandena i området. Områden med moräner och isälvsavlagringar är i regel känsliga för surt nedfall, liksom områden med tunt jordtäcke.

Surt nedfall är bara en av många källor till förhöjda sulfathalter i grundvattnet. Riktigt höga koncentrationer av sulfat finns i anslutning till sedimentära bergarter eller i områden med gyttjeleror.

Diagram sulfat

Diagrammet visar resultat från det intensiva övervakningsnätet. De höga sulfathalterna år 1999 beror på förhöjda värden under vårprovtagningen i slutet av april. Eventuellt kan dessa ha uppkommit till följd av mycket kraftig nederbörd under månaden (200-250 % av vad som är normalt).

Aluminium

Aluminium är ett mycket vanligt förekommande ämne i naturen och tillförs grundvattnet genom vittring av mineral i marken. Om sur nederbörd infiltreras i marken neutraliseras vattnet genom att aluminium frigörs. Höga aluminiumhalter i grundvattnet (>0,5 milligram per liter) kan därför vara ett tecken på en långt gången försurning. Aluminium är, så vitt man vet, inte nödvändigt för den biologiska omsättningen, utan har i stället visat sig kunna orsaka skador på bland annat djur och växtlighet.

Diagram aluminium

Diagrammet visar resultat från det intensiva övervakningsnätet. Aluminiumhalterna har i före detta Göteborgs och Bohus län minskat under perioden 1990-2007. I före detta Älvsborgs och Skaraborgs län går det ännu inte att se någon signifikant minskning.