Så mår miljön

Foto: Martin Fransson

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av vårt arbete med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Miljöövervakning

Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Miljöövervakningen består dels av ett nationellt program, som drivs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, dels av regionala program på länsnivå som länsstyrelserna har en samordnande roll för. Men det finns många utförare inom miljöövervakningen, myndigheter på nationell och regional och lokal nivå, universitet/högskolor, företag, forskningsinstitut, luft- och vattenvårdsförbund, föreningar och privatpersoner.

Den regionala miljöövervakningen i Västra Götalands län är indelad i tio programområden, se länkar till vänster.