Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet  

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.  

Precisering av miljökvalitetsmålet

 • Strålskyddsprinciper
  Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.
 • Radioaktiva ämnen
  Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.
 • Ultraviolett strålning
  Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000
 • Elektromagnetiska fält
  Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Säker strålmiljö?

Regionala tilläggsmål

Inga regionala tilläggsmål föreslagna.

 

 

 

 

Säker strålmiljö. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar