Myllrande våtmarker

Miljökvalitetsmålet  

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Precisering av miljökvalitetsmålet

  • Våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga utbredningsområden.
  • Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är vidmakthållna.
  • Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna till våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbredningsområde.
  • Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
  • Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts.
  • Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
  • Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
  • Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
  • Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Myllrande våtmarker? 

Regionala tilläggsmål

1. Hållbar markanvändning vid våtmarker
År 2020 ska markanvändning såsom skogsbruk, vägbyggnation, torvtäkt och annan exploatering ske ett på skonsamt sätt så att inte våtmarker påverkas negativt.  

2. Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
Samtliga våtmarksområden i Västra Götalands län som ingår i Myrskyddsplanen ska ha ett långsiktigt skydd. Fram till år 2020 ska arbetet ha slutförts i de objekt där skyddsarbete hade påbörjats år 2014.  

3. Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald
År 2020 ska andelen hävdade rikkärr ha ökat jämfört med år 2011. År 2020 ska hävdkvaliteten på strandängar, samt förutsättningar för strandängsberoende fåglar, ha förbättrats jämfört med år 2012.    

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

 

Myllrande våtmarker. Illustration: Tobias Flygar

Illustration: Tobias Flygar