Levande skogar

Miljökvalitetsmålet  

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Precisering av miljökvalitetsmålet

  • Skogsmarkens egenskaper och processer (fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska) är bibehållna.
  • Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.
  • Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.
  • Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
  • Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.
  • Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald.
  • Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
  • Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.
  • Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Levande skogar?

Regionala tilläggsmål

1. Förstärkt biologisk mångfald
Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker.  

2. Skydd av kulturmiljövärden
År 2020 ska minst 95 procent av kända kulturlämningar som omfattas av begreppet övrig kulturhistorisk lämning vara oskadade vid hänsynsuppföljning av föryngringsavverkning.    

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

 Kontakta oss

Johan Norman
Skogsstyrelsen
johan.norman@skogsstyrelsen.se
Tel: 031-705 62 42

 

Levande skogar. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar