Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet  

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Precisering av miljökvalitetsmålet

 • Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
 • Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna.
 • Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet
 • Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 • Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur
 • Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer
 • Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag.
 • Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
 • Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
 • Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
 • Friluftsliv
  Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Levande sjöar och vattendrag?

Regionala tilläggsmål

1. Bevarade värdefulla vatten
År 2020 ska minst 50 procent av nationellt särskilt värdefulla vattnen med natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd.  

2. Skyddade ytvattentäkter
År 2020 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.  

3. Säkrade dricksvattenresurser
År 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering.    

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

 

Levande sjöar och vattendrag. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar