Ingen övergödning

Miljökvalitetsmål  

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Precisering av miljökvalitetsmålet

  • Påverkan på havet
    Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser
  • Påverkan på landmiljön
    Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige.
  • Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
  • Tillstånd i havet
    Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen (2010:134).

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Ingen övergödning?

Regionala tilläggsmål  

1. Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år.  

2. Minskade utsläpp av ammoniak
År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha minskat till 7 000 ton per år.  

3. Minskad transport av näringsämnen i vattendrag
År 2020 ska transporterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och Vänermynnande vattendrag vara minskande jämfört med referensperioden 2009-2015.  

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

 

Ingen övergödning. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar