Hav i balans samt levande kust och skärgård

Miljökvalitetsmålet  

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Precisering av miljökvalitetsmålet

 • Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).
 • Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
 • Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 • Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.
 • Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer samt att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd.
 • Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten.
 • Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden och kulturarvet.
 • Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
 • Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
 • Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.
 • Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Hav i balans samt levande kust och skärgård?

Regionala tilläggsmål

1. Beslutade blå översiktsplaner
År 2020 ska kommunalt beslutade blå översiktsplaner finnas i samtliga berörda kustkommuner.  

2. Skyddade marina områden
År 2020 ska det finnas ett nätverk av väl förvaltade skyddade marina områden, med god representativitet av olika livsmiljöer och djup, som upptar minst 10 procent av kust- och havsområdet.  

3. Bevarade grunda marina ekosystem
År 2020 ska produktiviteten och funktionen hos grunda marina ekosystem vara bevarad.  

4. Bevarade fornlämningar under havsytan
År 2020 är minst 70 procent av antalet fornlämningar under ytan som berörs av exploatering till havs bevarade.  

5. Minskad mängd marint skräp
År 2020 har mängden marint skräp på västkusten minskat och andelen av skräpet som har lokal (svensk) härkomst har minskat.    

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar