Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Precisering av miljökvalitetsmålet       

 • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
 • Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
 • Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
 • Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön
 • Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning
 • Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Giftfri miljö?

Regionala tilläggsmål  

1. Minskning av farliga ämnen
År 2020 ska förekomsten av nedanstående ämnen i slam och utgående vatten från kommunala reningsverk successivt minska jämfört med år 2010:

 • Cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande
 • Högflourerade ämnen, nonylfenol, kadmium, kvicksilver och bly
 • Läkemedelsrester
 • Koppar, nickel, krom och zink (endast i reningsverk >20 000 personekvivalenter)  

2. Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten
År 2020 ska uppmätta halter av substanser från växtskyddsmedel i länet inte överskrida riktvärdena för negativa effekter.  

3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön ska åtgärdas

 • År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan föregående behandling av massorna.
 • År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
 • År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
 • År 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön blivit åtgärdade.  

4. Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn
År 2020 ska andelen certifierade ekologiska livsmedel utgöra minst 50 procent av den offentliga sektorns totala livsmedelsbudget.    

Läs mer om tilläggsmålen.  

 

 

 

 

Giftfri miljö. Illustration: Tobias Flygar 

 Illustration: Tobias Flygar