Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsmålet  

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Precisering av miljökvalitetsmålet

  • Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är gynnsam, statusen för hotade arter har förbättrats och tillräcklig genetisk variation är bibehållen inom och mellan populationer.
  • Den påverkan av klimatförändringar som innebär förhöjd risk för utdöende har minskat för de arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av klimatförändringar.
  • Ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att motverka klimatförändringen och dess effekter.
  • Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet bevaras.
  • Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
  • Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
  • Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
  • Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Ett rikt växt- och djurliv?  

Regionala tilläggsmål  

1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
År 2020 ska vardagslandskapet uppvisa en ökning av antalet arter.  

2. Ökad kunskap om skyddsvärda träd
År 2020 ska förekomsten av skyddsvärda träd vara känd i länets samtliga kommuner och markägarna informerade om trädens värden.  

3. Ökad kunskap om främmande arter
År 2020 ska förekomsten av främmande invasiva arter i Västra Götalands län inte ha ökat, jämfört med tidigare undersökning från år 2009.  

4. God miljö för pollinerare
År 2020 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat på att: -antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med utgångsläget år 2010. -antalet tambisamhällen som dör under vintern ska ha minskat till mindre än 10 procent.    

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

 

Ett rikt växt- och djurliv. Illustration: Tobias Flygar

Illustration: Tobias Flygar